L-Imbierka CCTV

Is-16-il Ħadd matul is-Sena (Mt 13, 24-43)

Kif sirna hux? Dejjem tħossok osservat, tmur fejn tmur! Tista’ tkun fi triq, il-bandli, ħdejn il-baħar, quddiem dar, quddiem garaxx, kullimkien l-istess. Kultant timmaġinak f’xi storja ta’ Sherlock Holmes. Qabel kont tħossok osservat meta tgħaddi minn quddiem xi purtella għax timmaġina li xi ħadd minn warajha kien ikun qed iħares lejk. Kienet l-għaxqa tiegħi jien, meta kont żgħir ngħaddi minn quddiem il-purtella ta’ xi dar u nxejjer quddiem il-purtella, għax kont inkun naf li warajha hemm xi ħadd jittawwal. L-ikbar gost tiegħi kien ikun, li xħin ngħaddi jien u nxejjer, il-blinds jingħalqu f’ħeffa tal-għaġeb. Illum hekk ukoll; tħossok osservat kull fejn tmur. L-imbierka CCTV!

Kieku l-bidwi tal-parabbola kellu CCTV kieku mill-ewwel kien jaqbdu lil dak il-gustuż li żeragħlu s-sikrana qalb il-qamħ billejl waqt li kulħadd kien għaddej bil-mija. Kulma kien ikollu jagħmel il-bidwi kien ikun li jmur jara xi tkun ġibdet is-CCTV.

Forsi ma tkunx idea ħażina li aħna wkoll narmaw CCTV biex naraw jekk hemmx xi ħadd li f’ħajjitna qed jiżra’ s-sikrana. Kultant jiġrilna li għax m’għandniex CCTV nispiċċaw nindunaw tard wisq li xi ħadd ikun żera’ s-sikrana. Il-konsegwenzi jidhru wara, kif jgħidilna l-Vanġelu: “Meta mbagħad il-qamħ nibet u ħareġ is-sbul, tfaċċat ukoll is-sikrana.” (Mt 13, 26). Kemm jiġrilna li nindunaw tard wisq!

Tajjeb li nixegħlu s-CCTV fuq fejn sejra s-soċjetà tagħna, imma ferm aħjar li nixegħlu l-kameras fuq fejn sejra qalbna.

Jekk qed tħossok dejjem irrabjat, ara naqra xi tkun irrekordjat il-kamera ħa tara minn fejn bdew l-affarijiet u tilħaq tirranġa qabel ikun tard wisq.

Jekk qed tħoss li l-komunikazzjoni man-nies li tħobb dejjem sejra għall-agħar, ara naqra xi tkun irrekordjat il-kamera ħa tara minn fejn bdew l-affarijiet u tilħaq tirranġa qabel ikun tard wisq.

Jekk qed tħoss li ċerti esperjenzi li bdew bi ħsieb tajjeb, anzi qaddis, imma issa qed jitbiegħdu mid-dawl, ara naqra xi tkun irrekordjat il-kamera ħa tara minn fejn bdew l-affarijiet u tilħaq tirranġa qabel ikun tard wisq. Ma rridux nserrħu rasna, lanqas fuq l-affarijiet li bdew minn Alla, għax l-għadu ma jaħmilx, u l-iskop tiegħu hu li jisraq dak li hu ta’ Alla u jagħmlu tiegħu. 

Tibżax tixgħelha l-kamera! Titnikkirx! Bilħaqq, il-kamera trid tarmaha f’qalbek. Ġesù stess jgħid li minn hemm joħroġ kollox. 

Tajjeb ukoll li anke jekk l-affarijiet sejrin tajjeb, xorta ixgħelha l-kamera, għax faċli li waqt li tkun rieqed, jiġi l-għadu u jiżra’ s-sikrana qalb il-qamħ.

Jekk l-affarijiet sejrin ħażin ħafna, xorta taqtax qalbek. Il-bidwi ma jneħħix is-sikrana mill-ewwel, għax jibża’ li magħha jqaċċat ukoll il-qamħ. Tgħid għal xiex jagħmel hekk? Għax il-bidwi jittama kontra kull tama, li qabel ikun tard wisq is-sikrana tinbidel f’qamħ. Mela, inħarsu ’l quddiem, is-sikrana f’qalbna, bil-ħniena tal-bidwi, tista’ ssir qamħ.

Mill-ktieb “Fittxu l-ewwel is-Saltna” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv

Fulu ġo vażett ilma

Il-15-il Ħadd matul is-Sena (Mt 13, 1-23)

Niftakar meta konna żgħar fl-iskola primarja, jekk il-memorja tiegħi għadha tajba, kienu jagħtuna nagħmlu esperiment. Kienu jqabbduna niżirgħu fulu ġo vażett ilma. Wara ftit jiem, minn dawn il-ħxejjex kienu jibdew jispuntaw l-għeruq. Xogħolna, ta’ studenti bravi li konna, kien li noqogħdu nosservaw kif jikbru l-għeruq! Bilħaqq il-fulu ried ikun ħdejn xi tieqa ħalli jkun għad-dawl. Ajma x’memorji! 

Ġesù fil-Vanġelu tal-lum ukoll jitkellem dwar l-għeruq. Mhux tal-fulu, imma tal-Kelma li tkun inżergħet fina. Il-Vanġelu llum jistedinna nsaqsu kemm għandna għeruq fina. Kif se nkunu nafu kemm huma profondi l-għeruq tagħna?  Mill-frott li tħalli l-Kelma fina fi żmien il-għawġ.

Aħna minn dawk li malli jinqala’ l-għawġ ninsew malajr il-Kelma li tkun ħeġġitna, li tkun entużjażmatna? Meta nsibu min iħawwadna minħabba l-Kelma, kif inġibu ruħna? Naħarbu? Nibżgħu? Ngħidu li l-Kelma li smajna mhix vera?

Għandna ħafna xi jtellifna minħabba l-Kelma! Ħafna drabi l-istess soċjetà kontemporanja tagħna, post-Kristjana li tgħidilna li l-Kelma li smajna hija biss emozzjoni tal-mument. Hija biss opinjoni li kienet torbot soċjetajiet tal-passat imma m’għandha xi tgħid xejn lid-dinja ta’ żmienna.

Il-Papa Benedittu jista’ jgħinna nirriflettu dwar dan. Fl-intervista li kellu ma’ Peter Sewald li ġiet ppubblikata fil-ktieb Dawl tad-Dinja, jgħid li ħafna mill-filosfi llum iżommu li l-bniedem ma jista’ qatt jasal għall-verità. Il-Papa emeritu jkompli jgħid li jekk dan huwa l-każ, allura l-bniedem ma għandu l-ebda qies li jista’ jimxi fuqu. Ikompli l-Papa: ‘Imbagħad wieħed ikollu joqgħod jara kif b’xi mod jew ieħor ser jirranġa; imbagħad l-opinjoni tal-maġġoranza ssir bl-aħjar mod il-kriterju ewlieni li jgħodd.’

Aħna minn dawk li nemmnu li l-Kelma t’Alla hija verità għal kull żmien jew inkella nimxu mal-kelma tal-maġġoranza? Jekk aħna minn dawk li nżommu mal-kelma tal-maġġoranza, allura nistgħu nserrħu ruħna li l-Kelma ta’ Ġesù mhix ser taqlgħalna inkwiet. Nistgħu komdi komdi nibqgħu ngħixu l-psewdo fidi tagħna.

Jekk min-naħa l-oħra nżommu l-Kelma vera, il-Kelma ta’ Ġesù, ejjew illestu ruħna għall-inkwiet! Ejjew illestu għall-martirju, jekk mhux dak tad-demm il-martirju “edukat” kif qal Papa Franġisku fit-12 t’April tal-2016, meta wara li semma l-martirju tad-demm ta’ ħafna dixxipli ta’ Ġesù li jinqatlu minħabba l-fidi tagħhom f’Ġesù jsemmi martirju ieħor, u martri oħra. Jgħid Papa Franġisku: ‘Dawk li jiġu ppersegwitati b’mod edukat, bl-ingwanti bojod mingħajr demm, imma esklużi u emarġinati, miċħuda lilhom il-libertà anke tal-objezzjoni tal-kuxjenza!’

L-għeruq tal-Kelma jingħaraf mill-frott: mill-frott li bih inżommu l-Kelma, mill-ferħ tal-Vanġelu li jgħammar fina, mill-mod kif inxandru din il-Kelma lis-soċjetà ta’ żmienna.

Aħna mistiedna nxandru l-Kelma, imma spiss jiġrilna li neħlu, u l-Vanġelu nneħħulu t-togħma, ma jibqax melħ li jmellaħ, imma jsir melħ li ma jkun tajjeb għal xejn ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies. Noqogħdu attenti li bin-nuqqas ta’ entużjażmu tagħna nispiċċaw flok nentużjażmaw oħrajn għal Ġesù nispiċċaw nagħmlu mill-fidi tagħna opra neolitika, mużew li jurik biss era li għaddiet, fidi skaduta.

Ejjew infittxu modi ġodda biex nevanġelizzaw. Ejjew ma nispiċċawx b’bażiliċi u knejjes kbar u sbieħ, imma vojta. Ejjew nitħeġġu għal Ġesù u nkomplu l-mixja tagħna warajh. Ejjew ma nispiċċawx infarfru biss il-gandlieri fil-knejjes tagħna, imma ejja ntajru t-trab waqt li b’ferħ interrqu fit-toroq ta’ din il-gżira li isimha sebbħitu l-Kelma t’Alla, u isimha sebbaħ il-Bibbja.

Mill-ktieb “Fittxu l-ewwel is-Saltna” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv

Imħabba mċekkna

L-14-il Ħadd matul is-Sena (Mt 11, 25-30)

Ġesù llum ifaħħar lil dawk li huma ċkejkna għax huma l-iktar li jixbhu lill- qalb ħelwa u umli tiegħu. Huwa l-Mulej innifsu li jgħallimna nkunu ċkejkna. Għalhekk iċ-ċkunija, l-umiltà hija sejħa għal kull dixxiplu li jieħu lill-Imgħallem tiegħu bis-serjetà.

Allura, min hu ċ-ċkejken? Min hu dak li ser jidħol fis-Saltna tas-Smewwiet? Kif tinduna li xi ħadd għandu din il-kwalità Evanġelika? Ippermettuli li nieħu bħala eżempju ta’ din il-virtù Nisranija qaddis li hu msejjaħ kbir, propju għax kien żgħir.

Iċ-ċkejken huwa dak li jaf li jiddependi minn Alla. In-nisrani huwa msejjaħ li jintelaq f’idejn Alla, għax jaf li jiddependi għalkollox minnu. Kemm jiġrilna kultant li naħsbu li aħna nafu l-affarijiet aħjar minn Alla u allura arana ngergru għal kull intopp? Kemm jiġri wkoll kultant li naħsbu li Alla ma jiħux ħsiebna? U allura arana nitfgħu l-fiduċja tagħna fuq l-affarijiet ta’ din l-art biss, u Alla jidħol biss meta jkollna xi problema. Kemm-il darba naħsbu li għax għandna ħafna affarijiet, ħafna flus, sirna qisna allat żgħar? San Franġisk t’Assisi, biex jegħleb din it-tentazzjoni kien dejjem itanbar li l-patrijiet għandhom jgħixu mingħajr ma jintrabtu ma’ xejn.

Iċ-ċkejken huwa dak li jagħraf li hu midneb. L-għarfien li aħna nies fraġli u midinba jgħinna nibqgħu umli. Anke f’dan San Franġisk t’Assisi kien espert. Kien jaf ċar x’kienet id-dgħufija tiegħu u ma jibżax jistqarrha. Kemm-il darba ntefa’ fis-silġ u x-xewk għax bħal kull bniedem ieħor kellu ġibdiet tal-ġisem. Meta kienu jfaħħruh u jgħidulu li kien qaddis kien iwieġeb: “Għadni ma nistax ngħid jekk għadx ikolli t-tfal.” (Spec Per 45) Kemm inkunu ingannati aħna jekk naħsbu li sirna qaddisin! Kemm immorru żmerċ meta naħsbu li aħna lil Ġesù nafuh, u l-oħrajn imsieken ma jafuhx! Aħna l-bravi, l-oħrajn il-midinbin. Qatt ħsibt li meta titlob għall-konverżjoni tal-midinbin, l-ewwel qed titlob għall-konverżjoni tiegħek?

U għalhekk il-bniedem ċkejken huwa dak li ma jiġġudikax. Meta wieħed jiġġudika, awtomatikament ikun qed ipoġġi lilu nnifsu fuq tarġa ogħla. Ikun qed jgħid li hu tajjeb u ħaddieħor ħażin. Kemm huwa diffiċli persuna li tiġġudika. Min jiġġudika normalment ma jkunx għadu għaraf id-dnub tiegħu, li huwa s-suppervja u l-kburija. Min jiġġudika jagħmel il-ħajja ta’ ħutu infern, u normalment għax ikun għadu ma aċċettax id-dnub tiegħu, ma jaċċettax lanqas ta’ ħuh. Tiftakru Ġesù x’jgħid: “Xi trid tħares lejn it-tibna li hemm f’għajn ħuk? Għax ma tarax it-travu li għandek f’għajnek int? Jew kif tmur tgħid lil ħuk: ‘Ħa nneħħilek it-tibna minn għajnek,’ meta inti stess f’għajnek għandek travu? Ja wiċċ b’ieħor! Neħħi l-ewwel it-travu li għandek f’għajnek int, ħalli mbagħad tara sewwa tneħħi t-tibna minn għajn ħuk!” (Mt 7, 3-5) San Franġisk jikteb fir-regola tiegħu li l-patrijiet għandhom jilbsu lbies foqra, imma eżatt wara jikteb: “Lil dawn inwissihom u nħeġġiġhom li ma jmaqdrux u ma jiġġudikawx lin-nies li jilbsu ħwejjeġ fini b’ħafna lwien u li jieħdu ikel tajjeb u xorb delikat, imma kull wieħed għandu jiġġudika u jmaqdar lilu nnifsu.” (Regola Bullata ta’ San Frangisk, 2, 17) Darba waħda wieħed superjur jiktiblu dwar wieħed patri li kien qed jaqlagħlu l-inkwiet. San Franġisk jiktiblu lura. Fi kliemu ma hemm l-ebda ġudizzju. Jgħidlu: “Kemm-il darba int tagħmel dan, nixtieq inkun naf b’hekk jekk inti tħobbx tassew lill-Mulej u lili, qaddej tiegħu u tiegħek, jiġifieri, li m’għandu jkun hemm qatt fid-dinja xi ħadd mill-aħwa li dineb u għamel kemm għamel dnubiet, li wara li jkun ħares ħarsa f’għajnejk, ma jitlaqx minn ħdejk mingħajr il-ħniena tiegħek, jekk ikun jistenna minnek il-ħniena. U jekk hu ma jkunx qed ifittex il-ħniena minnek, hu ħsieb inti stess li tistaqsih iridx il-ħniena. U li kellu jidneb elf darba quddiem għajnejk, ħobbu aktar milli tħobb lili, biex hekk jirnexxilek tiġbdu lejn il-Mulej. Qis li dejjem turi l-ħniena ma’ aħwa bħal dawn.” (Ittra lil Ministru, 9-12) Li tieħu paċenzja b’ħuk għal San Franġisk jiswa iktar milli wieħed imur eremit. 

Il-bniedem ċkejken huwa wkoll dak li kapaċi jaċċetta korrezzjoni. Kemm jiġrilna kultant li ħadd ma jista’ jkellimna. Meta nkunu hekk insiru nies kburin. Il-korrezzjoni, il-kburi jqisha bħala theddida, għax għalih hija forma li tbaxxih.

Iċ-ċkejken huwa dak ukoll li jaf li Alla miegħu dejjem, li jieħu ħsiebu, għalhekk fl-avversità mimli fiduċja. In-nisrani mhux xi superman; huwa wkoll ibati anke jekk jgħix it-traġedji ta’ ħajtu fil-fidi, madanakollu mimli tama li kull storja tispiċċa tajjeb.

Ejjew nitolbu lill-Mulej il-grazzja li nkunu ċkejkna. Ejjew inħossu verament li għax aħna żgħar nistgħu noqogħdu fil-palma tal-id ta’ Alla. Il-bniedem ċkejken huwa dak li jintelaq f’idejh, li jħoss it-tgħanniqa tiegħu, u fuq kollox li jaf li Alla bih ser jagħmel ħwejjeġ kbar.

Mill-ktieb “Fittxu l-ewwel is-Saltna” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv

Imħabba li ma trendix

It-13-il Ħadd matul is-Sena (Mt 10, 37-42)

Mhux kelma faċli din tal-Mulej illum. Ġesù jmiss żewg kategoriji essenzjali fundamentali u għeżież, normalmet għal kull persuna: l-omm, il-missier u l-ulied. Mal-ewwel daqqa t’għajn, donnu li Ġesù qed jonqos milli jirrikonoxxi l-imħabbiet fundamentali fil-ħajja. Imma fil-Vanġelu nsibu frażi li hija ċ-ċavetta ta’ kif nistgħu b’xi mod inpoġġu fil-prattika dan il-Vanġelu: iżjed minni.

Jekk għal Ġesù li tpoġġi l-imħabbiet fundamentali fil-ħajja ’l fuq minnu hija xi ħaġa gravi. Ejjew nimmaġinaw ftit kemm hija iktar gravi li nħobbu iktar minnu realtajiet inqas importanti mill-istess ġenituri u wlied. U huwa dan li spiss nispiċċaw nagħmlu!

Huwa fatt li l-imħabba lejn il-ġenituri, jew l-ulied mhix xi forma ta’ mħabba romantika. Din l-imħabba titlob impenn sħiħ. Kemm nisimgħu ġenituri jitkellmu u jgħidu: ‘Meta jkunu żgħar uġigħ ir-ras, meta jikbru uġigħ il-qalb.’ L-istess tip ta’ mħabba teżisti bejn l-ulied u l-ġenituri meta dawn tal-aħħar jikbru. L-imħabba ta’ dan it-tip hija l-vera mħabba. Hija l-imħabba sakrifikali li ssir sagrifiċċju. Mhix l-imħabba romantika li tagħti u tirċievi. Mhix l-imħabba tas-sensi li ġġegħlek tħossok ħaj. Mhix l-imħabba li permezz tagħha tirċievi mill-ewwel u fil-ħin dak li tkun tajt. Normalment hija mħabba li titlob dedikazzjoni, sagrifiċċju, impenn, nuqqas ta’ apprezzament u sodisfazzjon. Hija mħabba li ġġegħlek tmut biex ħaddieħor jgħix.

Allura, kemm hu faċli li meta nkunu msejħa nħobbu b’dan il-mod, niddeċiedu li nieqfu, naqtgħu qalbna, u nibdlu l-oġġett tal-imħabba tagħna ma’ mħabbiet iktar gratifikanti. Nerġgħu nsiru tfal li għandna bżonn il-ħin kollu lil xi ħadd li jfissidna biex nħossuna tajba. Mhux faċli tħobb meta l-imħabba ssir salib. Allura arana nagħżlu l-eħfef.

Jekk dan jista’ jiġri ma’ wliedna jew ma’ ommna jew missierna, kemm iktar jista’ hekk jiġrilna mal-Mulej Ġesù. Il-ħajja mal-Imgħallem mhix xi tip ta’ mħabba li trendi mill-ewwel. Hija ħafna drabi mixja sa fuq il-kalvarju. Biex timxi wara Ġesù trid titħarreġ fil-fedeltà, frott ta’ ħafna waqgħat u qtigħ il-qalb. Allura faċli li nagħżlu ħafna affarijiet oħra li jidhru iktar gratifikanti minn Alla, li għalina jidher wisq kajman.

Allura arana nħobbu iktar il-prestiġju milli lilu; il-flus; il-popolarità, l-attenzjoni. Imma dawn kollha huma affarijiet li jagħtu, iva, sodisfazzjon imma ma jħallux frott. Jagħtu pjaċir imma mhux il-paċi tal-qalb. Iqisuna abbli moderni, imma mhux profondi. Jagħtuna sens ta’ libertà imma hija biss libertà tal-mument li f’qasir żmien tagħmilna iktar imjassra minn qatt qabel. Il-ħelsien ġenwin ma jiġix mill-fatt li nista’ nagħmel li rrid, imma mill-qawwa li nagħżel dak li hu tajjeb u ma nħallix il-ħażin jirbaħni. 

Ġesù huwa ċar magħna, u huwa ċar għax ma jridx li niddeludu ruħna. Huwa ċar magħna u ma joqgħodx idur mal-lewża. Sabiex tkun dixxiplu tiegħu trid terfa’ s-salib, li ovvjament ma jieħu qatt il-forma tal-aħħar moda jew l-aħħar xejra moderna ta’ ħsieb. Biex tkun dixxiplu tiegħu trid tħobb kull ħaġa oħra li mhix Hu, inqas minnu.

Mill-ktieb “Fittxu l-ewwel is-Saltna” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv

Kollha naħarbu niġru

It-12-il Ħadd matul is-Sena (Mt 10, 26-33)

Aħna poplu tal-festi! Arana nħejju minn ġimgħat qabel għall-festa. Oj, oj, x’jien ngħid, mhux ġimgħat qabel, xhur qabel jekk mhux mill-għada tax-xalata. F’ħafna festi tal-irħula tagħna niċċelebraw u nfakkru xi qaddis martri li ta ħajtu bl-aqwa mod, billi spiċċa xerred demmu.

Kultant, aħfruli l-makabrità, nimmaġina li jidħol xi ħadd f’xi knisja waqt xi paniġierku tal-festa u jgħajjat: ‘Jekk intom ta’ Ġesù se ntajjar kull m’hawn.’ Kieku serrħu raskom li kulħadd jara kif ser jagħmel biex isalva ġildu, jien l-ewwel wieħed. Nista’ nifhem, tafux, li f’sitwazzjoni bħal dik kulħadd jippanikja u jfittex li jsalva ġidu. Ħadd ma jkun jista’ jakkużana li għax ħrabna l-periklu nqasna milli nistqarru l-fidi tagħna.

Madanakollu jkollna nammettu li dan il-poplu għażiż tagħna bħal donnu dera jiċħad il-fidi b’mod ħafna iktar sottili. Il-poplu Malti, fortunatament qatt ma għex persekuzzjoni reliġjuża ħarxa. Madanakollu, peress li qatt ma ġie sfidat mill-għeruq dwar il-fidi tiegħu, dera wisq jgħix fidi komda; fidi li tinbiegħ bi ftit ċenteżmi. Fidi li tagħmel ħoss bil-murtali u l-marċi, imma tibqa’ siekta għalkollox meta niġu biex nittrattaw il-valuri li jipproponi l-Vanġelu. Fidi li tlibbes il-knejjes imma mhux dejjem tagħmel l-istess sforzi biex tlibbes is-soċjetà bil-valuri ta’ Ġesù. Fidi li ddur ma’ kull riħ ibda minn San Pawl sal-lum. Tiftakru hekk kif ħeles mill-għarqa bdew jgħidu li kien xi ‘alla’, imma mbagħad xħin gidmitu l-lifgħa bdew jgħidu li kien xi qattiel. Fidi li timla kullimkien bi xbihat reliġjużi, imma fil-fond, fil-fond tal-qalb la taf lil Ġesù, u lanqas il-Vanġelu tiegħu. Ħafna drabi dan il-poplu huwa poplu li jrid il-fidi biex ikollu biex jilgħab, bħat-tfal li jfittxu l-ġugarelli, imma mbagħad xħin jixbgħu minn dak il-ġugarell iwarrbuh f’ġenb u jfittxu ġugarell ieħor!

Fil-magħmudija aħna ġejna mmarkati bis-sinjal ta’ Ġesù Kristu. Fil-magħmudija ġejna midluka biż-żejt biex niżolqu lill-ħażen. Fil-magħmudija ġejna midluka biex bħal Kristu nkunu saċerdoti, sabiex inqaddsu l-ambjenti li nkunu fihom; profeti li nisimgħu u nxandru l-kelma t’Alla. Ġejna midluka slaten biex ngħixu l-ħajja ċivili tagħna b’ġustizzja u paċi. Fil-magħmudija ġejna mogħtija d-dawl ta’ Kristu. Ġejna mlibbsa l-libsa l-bajda mistiedna li ninżgħu l-bniedem il-qadim u nilbsu lil Ġesù Kristu.

Imma x’sar minn din il-missjoni li rċevejna fil-magħumudija? Illum Ġesù qed jistedinna nkunu xhieda u biex tkun xhud ħafna drabi trid toħroġ mill-kumdità tiegħek.

Nemmen li jien immarkat bis-sinjal tas-salib? Bejn l-ewwel salib li ġejt immarkat bih fil-magħmudija, u l-aħħar salib li jimmarka t-tebut u l-qabar tiegħi, x’hemm f’ħajti? Naf li l-imħabba mingħajr salib hija l-ikbar gidba. Jien xhud tas-salib ta’ Ġesù? Nimxi warajh meta kollox ħarir, jew inkella nsibu ħdejja anke meta mgħobbi bis-salib?

Ġejt midluk bil-żejt tal-katekumeni biex naħrab lill-ħażin. U jien? Nagħmel kompromessi mal-ħażen? Ġejt mogħti l-missjoni li nkun saċerdot. Il-missjoni tas-saċerdot hija li jqaddes. Jien inqaddes l-ambjenti fejn nkun? Jista’ jkun li ma nidgħix, u allura moħħni mistrieħ li m’iniex nisħet fejn inkun. Imma kif inhu kliemi? Forsi ma nidgħix imma nqassas, nivvinta, nigdeb u allura flok nidgħi b’Alla nkun qed nidgħi bix-xbieha tiegħu. 

Ġejt mogħti l-missjoni li nkun profeta, imma kemm jien kapaċi nuri s-sbuħija ta’ Alla fid-dinja tal-lum?

Ġejt mogħti l-missjoni li nkun sultan, imma kemm inħaddem il-kwalitajiet tiegħi u l-ġid li Alla tani b’reqqa? 

Jiena dawl? Jiena melħ? Jiena belt fuq muntanja? Dik il-libsa l-bajda li rċevejt dakinhar tal-Magħmudija għadha bajda? Meta ntebbagħha nfittex li nerġa’ niksibha bajda bħas silġ?

Il-ħajja nisranija ma tħalli l-ebda rokna mingħajr ma tqaddisha bil-Vanġelu ta’ Ġesù! Ma nibżgħux inkunu xhieda anke meta minn naħa jgħidulna biex noħorġu mis-sagristiji, imma min-naħa l-oħra hekk kif noħorġu niftħu ħalqna jaraw x’jagħmlu biex nerġgħu jitfgħuna lura u jsakkru l-bieb. Il-kliem tal-Imgħallem ċar: “Dak li ngħidilkom f’widnejkom xandruh minn fuq il-bjut.” (Mt 10, 27)

Mill-ktieb “Fittxu l-ewwel is-Saltna” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv

Curriculum Vitae

Il-11-il Ħadd matul is-Sena (Mt 9, 36-10, 8)

Mhux faċli ssabbar lil xi ħadd li jkun applika għal post tax-xogħol u ma jkunx ġie aċċettat. Bħal donnu kull min japplika, sakemm joħroġ ir-riżultat jekk ġiex aċċettat jew le, ikollu qalbu mimlija tama li dak il-post huwa tiegħu. Ir-riżultat jekk ikun wieħed negattiv, spiss iġiegħlek tisħet is-siegħa u l-mument li ħadt xi jumejn tipprepara s-CV, li qgħadt tixtri xi ħwejjeġ tajba biex tagħmel impatt fuq min intervistak. Tiddejjaq ukoll li qgħadt timtela bit-tama biex imbagħad bqajt diżappuntat. Faċli wkoll li dawn l-avvenimenti kapaċi jnisslu fil-persuna nuqqas ta’ stima lejha nfisha, għax ġaladarba ma ntagħżilx għall-post, sinjal li kien hemm xi ħadd li kien aħjar minnu. Insomma, normalment jgħaddu ftit ġranet, u dawn il-ħsibijiet kollha jgħaddu.

Dejjem nistagħġeb bil-mod kif Ġesù sejjaħ lid-dixxipli tiegħu u lil min eventwalment għażel. Bħal donnu l-Mulej ra l-bżonn tan-nies li jkollom ragħaj għax kienu mitluqa u mdejqa u ddeċieda li jagħżel tnax li ser ikunu rgħajja tal-poplu, kienu kif kienu. Nafu li Ġesù talab qabel għażilhom. Nafu li żgur mhux forsi kien kapaċi jagħmel dixxerniment tajjeb, madanakollu r-rgħajja li għażel ma kellhomx xi kwalitajiet li jispikkaw la fi xjenza u lanqas fil-qdusija. Fi ħdan l-ewwel komunità kien hemm isaltnu kwalitajiet li mhux ta’ min isejħilhom ‘appostoliċi’ kif ġieb u laħaq. Kollha kienu jfittxu min kien l-ikbar fosthom, min kien moħħu fil-flus, min kien jigdeb, min irid jibgħat in-nar fuq il-belt tas-Samarija li n-nies tagħha m’ aċċettawx lil Ġesù. Uħud ma emmnux u kollha jaħarbu. Ma ninsewx ukoll li l-ewwel komunità, dik imwaqqfa minn Ġesù nnifsu spiċċat b’żewġ traġedji: l-mewt tal-imgħallem u d-diżgrazzja ta’ Ġuda. 

Minkejja dan kollu Ġesù jafdahom bil-Vanġelu; jafdahom b’missjoni. Kien jaf li l-missjoni nfisha kienet ser tgħallimhom affarijiet ġodda. Ġesù hekk jagħmel magħna. Jibgħatna anke jekk jaf li qatt ma nistgħu nkunu kwalifikati daqskemm wieħed jixtieq.

Il-Mulej jibgħathom biex ixandru l-aħbar it-tajba. Hawn tajjeb insaqsi kemm jien qed inkun xandar ta’ aħbar sabiħa. Fija nġorr dak il-qtigħ il-qalb li jagħmilha diffiċli li nxandar aħbar ta’ ħelsien? F’ħajti qed nagħmel esperjenza ta’ ħelsien hekk li nkun kapaċi nkun ta’ spalla għal min ħelsien ma jafx x’inhu? Il-preżenza tiegħi, hija preżenza ta’ fejqan, jew kapaċi, bl-egoiżmu tiegħi mmarrad l-ambjenti li fihom ngħammar? Qed nkun strument li ‘jqajjem il-mejtin’ jew tant drajt fil-mewt tiegħi, li kapaċi noqtol l-entużjażmu li l-Ispirtu jiżra’ fi qlub ħuti? Kapaċi nieqaf lill-ħażin? Ċħadt lilu u l-għemil qarrieqi tiegħu, jew għadni ngħix sieq ’l hemm u sieq ’l hawn? Insibni ħabib t’Alla fejn jaqbilli, u ħabib tal-għadu fejn le? 

Il-Mulej jistedinna wkoll infejqu l-lebbrużi. Illum il-lebbrużi huma dawk li jien b’xi mod jew ieħor niddejjaq u nitqażżeż nagħmilha magħhom. Ħafna drabi, huwa jien li nfiq meta nagħmilha ma’ min insibni diffiċli nġerraħ għax inkun qed immur kontra l-egoiżmu tiegħi. Meta San Franġisk t’Assisi ltaqa’ mal-lebbruż, dan tal-aħħar ma fieqx imma fieq San Franġisk mill-egoiżmu tiegħu u induna li kollox b’xejn kien ingħata lilu, u għalhekk hu wkoll seta’ jingħata mingħajr riżervi. 

Jien nistqarr li għadni ma wasaltx għal dan kollu li semmejna hawn fuq, u nassumi li lanqas intom. Madanakollu ma naqtax qalbi la minni nnifsi u lanqas mill-Knisja li tagħha nagħmel parti. Wara kollox ma nippretendix li d-dgħufija tiegħi jifhimha xi ħadd ħlief min hu dgħajjef bħali u Alla l-imbierek. Int ukoll taqtax qalbek. Il-Mulej jista’ jużak ukoll. Serraħ rasek li hu ser jibqa’ jaħdem fik u jseħħlek int ukoll, minkejja d-dgħufija tiegħek, u tal-Knisja li tagħmel parti minnha, twettaq ħwejjeġ kbar. 

Mill-ktieb “Fittxu l-ewwel is-Saltna” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv

Artal fi triq

It-Tifkira Solenni tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej: Il-Ħadd wara t-Trinità Qaddisa   (Ġw 6, 51-58)

Darba kont għall-quddiesa ta’ saċerdot li kien għalaq 25 sena jqaddes. Niftakar li l-knisja kienet mimlija nies u abbli l-patri beda jinkwieta xi ftit li fir-riċeviment li kellu jsegwi wara, l-ikel ma kienx ser iservi. Għalhekk il-patri simpatiku fl-aħħar tal-quddiesa qal: ‘Kellna deċiżjoni x’nagħmlu: jew ftit jieklu ħafna jew inkella kulħadd jiekol ftit, imma kulħadd jiekol. Għażilna t-tieni waħda.’ Ma nafx għaliex in-nies qabdu jċapċpu! Il-party kien sabiħ. L-ikel serva. U n-nies abbli ma ħarġux jgħidu: ‘Ajma kemm kilna,’ imma żgur li qalu: ‘Kemm ħadna gost.’

Ġesù fil-Vanġelu tal-lum jidher li wkoll għandu problema bl-ikel u hekk kif l-appostli jmorru jikkonsultaw l-Imgħallem fuq il-fatt li kien sar il-ħin u li n-nies bdiet tgergrilhom żaqqhom, hu mingħajr ma jaħsibha darbtejn iwieġeb biex ikunu huma li jagħtuhom x’jieklu. Xi studjużi tal-Bibbja jgħidu li traduzzjoni iktar eżatta għandha tkun: “Agħtuhom lilkom infuskom x’jieklu.” U propju dan huwa l-veru sens tal-festa li qed niċċelebraw illum – is-solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej.

Jekk il-ġimgħa l-oħra rajna li l-misteru tant sublimi tat-Trinità Qaddisa għandu konklużjonijiet tant prattiċi għal ħajjitna, hekk ukoll il-misteru li qed niċċelebraw illum tal-Ewkaristija Mqaddsa, għandu għajxien prattiku. Allaħares nikkuntentaw bil-fatt li l-misteri tal-fidi huma biss ħwejjeġ tqal li aħna nistgħu naduraw mingħajr ma nifhmu, jew inkella nirriduċuhom biss għal riti sbieħ imma li ma jbiddlux il-ħajja. Il-misteri tal-fidi, jekk ngħixhom fil-konkretezza tagħhom isiru għalina stil ta’ ħajja, u waqt li ngħixuhom, nibdew nifhmuhom, u mhux hekk biss, anzi naraw il-frott tal-għajxien tagħhom.

Il-kliem ta’ Ġesù li kuljum, għall-sekli sħaħ u llum, jiġi rrepetut mijiet u eluf ta’ drabi jgħid hekk: “Ħudu u kulu għax dan huwa ġismi. Ħudu u ixorbu għax dan huwa demmi.” Forsi Ġesù ma tax ġismu fuq salib biex aħna ngħixu? Forsi ma kienx ġa qabel ma spiċċa salib sar kollox għal kulħadd? Forsi ħinu mhux kollu għan-nies kien? Forsi ma kellux kelma għal kulħadd? Ħajtu forsi ma kinetx għotja totali sal-aħħar mingħajr ebda kundizzjoni? Ħajtu kienet dan kollu! L-aħħar qatra ta’ demmek tajthielna jmur jgħid il-poeta. 

Illum hija l-festa tal-Ewkaristija. Hija l-festa tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej, imma hija wkoll il-festa tagħna. Aħna wkoll, Ġesù illum fil-mument tal-konsagrazzjoni sagramentali nitilgħu bis-saqajn tal-fidi fuq il-Golgota u nipparteċipaw fl-għotja totali ta’ Ġesù lill-Missier fuq is-salib, u nassistu għas-salvazzjoni tal-umanità kollha. Il-ħobż u l-inbid f’dak il-mument jinbidlu fil-ġisem u d-demm tal-Mulej li aħna nitmantu bih, ħalli hekk kif ninżlu minn fuq il-Golgota ta’ Ġesù, nibdew tilgħin il-ħafna golgoti u niltaqgħu mal-ħafna kurċifissi li trid tkun għajnejk magħluqa biex ma tarahomx fid-dinja u fis-soċjetà tagħna.

Illum il-Mulej qed jistiednek tagħti ħajtek. Issir Ewkaristija. Tagħti ġismek biex ħaddieħor jieklu, u demmek biex jixorbuh. (Meta Ġesù tkellem fuq dan ma fehmuhx, iġifieri ma niskantax jekk anke aħna nsibu xi diffikultà biex nifhmu). Ġesù qed jistedinna biex ħajjitna ssir Ewkaristija, offerta, għotja… għaliex? Biex kulħadd jiekol u jixba’ kif ġralhom in-nies tal-Vanġelu tal-lum.

Immaġinaw dinja fejn kulħadd isir bħal Ġesù. Kulħadd jingħata bla kundizzjoni fl-imħabba! Xi ġmiel! Forsi qed nesaġera, hux veru? Jew qed nippretendi żżejjed! Vera, id-dinja kollha forsi ħafna, imma int li qed taqra tista’ tibda tingħata b’iktar imħabba. Issir dik l-Ewkaristija li tirċievi. Tara kif id-dinja ssir ftit isbaħ, anzi ħafna.

Tibda tinduna li ma teżistix biss l-ekonomija imma wkoll il-providenza. Tibda tinduna li ma jeżistix biss il-gwadann personali imma wkoll it-tqassim tal-ġid. Tibda tinduna li mhux biżżejjed tmur il-quddies, imma dik il-mejda mqaddsa trid isservi biex tagħmel mid-dinja tempju, u l-artal tal-ġebel isir l-artal tat-triq li fuqu int tagħti ħajtek u tingħata b’vittma biex ħaddieħor jgħix. Dan mhux ħolm. Din mhix ideoloġija u lanqas utopija. Din hija t-triq għall-ferħ, fejn ħadd ma jkun nieqes.

Mill-ktieb “Fittxu l-ewwel is-Saltna” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv

Xħin ser tibda l-purċissjoni, Padre?

It-Trinità Qaddisa : Ħadd wara Għid il-Ħamsin   (Ġw 3, 16-18)

Mhux faċli tifhem il-Misteru tat-Trinità. Aħna l-patrijiet fis-7.00 ta’ filgħodu nitolbu dak li jgħidulu l-Uffiċċju tal-Qari. Dan huwa magħmul minn tliet salmi u żewġ qari: wieħed mill-Bibbja u l-ieħor minn xi qaddis kbir tal-Knisja. Normalment it-tieni qari jkun meħud mill-kitbiet ta’ dawk li aħna nsejħu l-Missirijiet tal-Knisja li huma prinċipalment il-qaddisin tal-ewwel sekli tal-Knisja. Ġieli jaqbadni d-daħk meta għodu għodu nisma’: ‘Qari mid-diskorsi ta’ Santu Wistin fuq it-Trinità.’ Ngħiduha kif inhi Santu Wistin hu kittieb u mgħallem li nneħħilu l-kappell, imma fis-sebgħa ta’ filgħodu mhux dejjem tkun faċli tifhmu, l-iktar meta jitkellem fuq misteru hekk kbir bħalma hija t-Trinità. Idea! Issa nissuġerixxi li nibdew nitolbuh waranofshinar, almenu nkunu iktar f’sensina! 

Niftakar Ruma wkoll darba ġrat xi ħaġa ħelwa ħafna. Wieħed mill-patrijiet tagħna istruwit fit-teoloġija mqaddsa, darba ried jispjega lin-nies kif l-Iben huwa ġġenerat mill-Missier, u kif l-Ispirtu jiġi mill-imħabba ta’ bejn il-Missier u l-Iben. Biex tispjega dan kollu t-teoloġija tuża t-terminu “purċissjoni”. Hekk kif spiċċa l-prietka solenni tiegħu waħda mara anzjana marret fuqu u qaltlu: ‘Padre, meta hi l-purċissjoni u fi x’ħin?’ Tistgħu taħsbu kif baqa’ l-patri! 

Dan huwa kollu minnu. It-Trinità hija misteru u forsi vera wkoll li malli nsemmu t-Trinità moħħna bħal donnu jagħmel shutdown. Mill-ewwel xi ħaġa tgħidilna li dan huwa misteru kbir, u vera, u allura ma nistgħux nifhmuh. Imma mhux li nifhmu huwa importanti f’dan il-mument imma d-dinamiżmu li hemm f’dak kollu li jiġri fina li nemmnu, u x’relazzjoni għandna aħna  ma’ Alla wieħed fi tliet persuni. Bosta drabi ningannaw ruħna billi naħsbu li biex nemmnu jew ngħixu l-misteru rridu l-ewwel nifhmu, però l-loġika trid tkun bil-kontra. L-ewwel il-misteru trid tgħixu, imbagħad bil-mod tibda tifhmu, u jekk le, tibda almenu tinduna kif dan il-misteru qed ibiddillek ħajtek.

X’inhu dan id-dinamiżmu li jien nara interessanti ħafna? Ovvjament ħafna minna, fil-mixja spiritwali tagħna, nibdew billi nsiru nafu lil Ġesù. Il-Missier innifsu xtaq hekk. Fil-fatt l-ewwel insara kienu jibdew dejjem billi jħabbru lil Ġesù li twieled, bata, miet għalina u qam mill-mewt. Din normalment kienet tissejjaħ il-Kerygma. Anke l-magħmudija stess tfakkarna dan. Il-battisteri (il-post fejn nitgħammdu) tal-ewwel żminijiet tal-Knisja, juru propju din id-difna ta’ Ġesù fil-mewt u l-qawmien tiegħu għall-ħajja. Kienu jkunu qishom swimming pools żgħar li min kien jersaq lejn il-magħmudija, li normalment kien ikun adult, kien jinżel minn naħa u jitla’ min-naħa l-oħra biex juri li miet  Ġesù u miegħu qam għall-ħajja. Kienu jridu jfissru li miet il-bniedem il-qadim, il-bniedem tad-dnub u issa twieled bniedem ġdid, il-bniedem tal-grazzja. Imma ma ninsewx li l-magħmudija kienet, għada u tibqa’ ssir fl-Isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. U għaliex dan?

Għax id-doni ma jiqfux  f’Ġesù. Ġesù jurina wiċċ il-Missier. Araw naqra x’dinamiżmu sabiħ! Dak li wriena wiċċ Ibnu permezz tal-Inkarnazzjoni (sar bniedem u għammar fostna), iħalli lill-istess Ibnu jneħħi l-velu minn fuq wiċċ il-Missier u hekk aħna f’wiċċ Ġesù Kristu nkunu nistgħu nikkontemplaw wiċċ Alla. Il-missjoni ta’ Ġesù, kif tidher tant tajjeb fil-Vanġelu skont San Ġwann, hija dik li jurina l-Missier, missier li jħobbna u jridilna kull ġid. 

Waqt din il-mixja li tagħraf wiċċ il-Missier fl-Iben ikun hemm riskju li trid tagħmel kollox int, l-impressjoni li tista’ tasal waħdek li tiskopri lill- Missier. Bil-mod il-mod tibda tinduna li waħdek ma tasalx. Irid ikun l-Ispirtu, li għadna kif iċċelebrajnieh il-Ħadd li għadda, li bil-grazzja tiegħu, għajn ta’ ħajja jgħinek tasal.

U hekk tiskopri li Alla huwa wieħed u allura tgħid le għal kull alla falz f’ħajtek, għax Alla huwa wieħed. La x-xogħol, la l-flus, la l-karozza u l-ebda ħaġa ma tista’ tieħu post Alla. Infatti hemm ir-riskju li min għandu ħafna jaħseb li sar xi alla, imma jekk Alla huwa wieħed, kull ħaġa li tieħu postu hija alla falz! Idolu!

F’din il-mixja tiskopri wkoll li Alla huwa relazzjoni, komunità, relazzjoni bejn il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Alla huwa xirka ta’ mħabba u qed jistiednek tibni komunità ta’ mħabba f’kull ambjent li ssib ruħek fih. U allura ma tibqax temmen li l-fidi hija xi ħaġa tiegħek biss, imma hija l-fidi tal-komunità u allura hija xi ħaġa li inti mistenni taqsam mal-oħrajn. 

Mill-ktieb “Fittxu l-ewwel is-Saltna” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv

Jimbottak

It-Tifkira Solenni tal-Miġja tal-Ispirtu s-Santu: Għid il-Ħamsin  (Ġw 20, 19-23)

Il-mod kif tgħallimt ngħum jien, u li ma nissuġerih lil ħadd ma kienx xi wieħed feliċi. Niftakar kont Delimara u xi ħadd imbottani l-baħar. Kont għadni żgħir u niftakarni ngħajjat: ‘Mummy, Mummy.’ Issa ara ommi kif kienet ser tismagħni minn Ħal Qormi! Imma nsomma kull deni ħudu b’ġid. Minn dakinhar tgħallimt ngħum. Imbierek dak li imbottani l-baħar!

L-istess jagħmel l-Ispirtu s-Santu: jimbottak, jitfgħek il-baħar, u waqt li tkun qed titħabat fl-ilma titgħallem tgħum. Iva, jimbottak. Ma jħallikx tħares lejn il-baħar. Ma jħallikx titkellem fuq il-baħar, tgħid kemm hu sabiħ, kalm bħaż-żejt, jew inkella tilmenta għax il-baħar imqalleb, bħal dak li qallu huwa tort tiegħu għax imqalleb. L-Ispirtu jitfgħek tgħum. Jimbottak il-baħar.

Hekk ġralha Marija wara l-aħbar li kellha ssir omm. L-Ispirtu imbottaha u telqet tiġri lejn Għajn Karim, għand Eliżabetta li kellha sitt xhur tqala. Weħidha ma kinetx tkun kapaċi tmur! Imbottaha u mlieha bil-ferħ: “Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi.” (Lq 1, 46-47)

Hekk ġralu Ġesù qabel ma beda l-missjoni tiegħu. L-Ispirtu ħadu fid-deżert. Imbottah hemm biex jaffaċċja t-tentazzjonijiet, biex jirbaħ għalina. L-Ispirtu imbottah ukoll jifraħ għas-suċċess li kellhom id-dixxipli fil-missjoni: “F’dak l-istess ħin Ġesù tqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu s-Santu u qal: ‘Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art, għax int dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-għerf u d-dehen u wrejthom liċ-ċkejknin’.” (Lq 10, 21)

X’għamlilhom lill-appostli fiċ-ċenaklu meta niżel fuqhom? Imbottahom ’il barra, biex bil-ferħ u bla biża’ jxandru l-Vanġelu. Weħidhom mingħajr l-Ispirtu tal-ħajja kienu jibqgħu magħluqin ġewwa, imwerwrin. U ferħu. Ferħu fl-Ispirtu anke meta kellhom il-baħar kontrihom: “Iżda huma ħarġu minn quddiem is-Sinedriju ferħana talli ġew meqjusa bħala nies li jistħoqqilhom li jkunu mmaqdra minħabba l-isem ta’ Ġesù. U kuljum, fit-tempju u fi djarhom, kienu jgħallmu u jxandru bla waqfien li Ġesù hu l-Messija.” (At 5, 41-42)

X’għamel l-Ispirtu lill-qaddisin? Jikteb San Franġisk fit-Testment tiegħu:

Meta jien kont għadni ngħix fid-dnub, id-dehra tal-imġiddmin kienet għalija wisq morra. U l-Mulej innifsu mexxieni f’nofshom, u jien wrejt ħniena magħhom. U wara li ħallejthom, dak li qabel deherli li kien morr, inbidel fi ħlewwa għar-ruħ u għall-ġisem. 

Jgħid hu stess li kien il-Mulej li imbottah f’nofshom. Waħdu ma kienx kapaċi jmur qalb il-lebbrużi.

Min kien dak li imbotta lil Dun Ġorġ Preca ġo nofs dawk iż-żgħażagħ li kienu jiltaqgħu fuq iz-zuntier tal-Knisja ta’ San Gejtanu? Min kien li imbotta lil Massimiljanu Kolbe biex jistaqsi jekk jistax imut flok missier ta’ familja fil-kamp tal-konċentrament? Min, jekk mhux l-Ispirtu?

Iva, ħallih jimbotta lilek ukoll. Ħallih jitfgħek il-baħar. Tibqax biss tħares lejn il-baħar, tikkumenta jekk hux sabiħ jew imqalleb. Ħallih jimbottak fil-baħar tal-Knisja, mhux biss tilmenta fuq il-Knisja. Ibda għum fiha, minn ġewwa sebbaħha bl-entużjażmu tiegħek għall-Vanġelu. Ħallih jimbottak fil-qalba tad-dinja biex tagħmel minnha post isbaħ. Ħallih jimbottak fil-qiegħ tiegħek innifsek ħalli ssib min int. Ħallih jiskomodak. Jekk int wieħed minn dawk li qed tgħix il-ħajja nisranija fil-kalma, xi ħaġa sejra smerċ. Kull meta tħossok insodisfatt, kull meta tixtieq iktar, għid li l-Ispirtu qed jaħdem. Anke jekk l-Ispirtu jġib paċi u ferħ imma ma jħallikx bi kwietek. L-Ispirtu huwa dinamiżmu: jaqilgħek minn fejn tkun biex bil-ferħ tmur ixxandar il-Vanġelu fejn qatt ma ħsibt li xxandru. 

Iva, ħallih jimbuttak … ħallih … tinduna li ħajtek ma tibqax monotona. L-Ispirtu kapaċi jagħmel mill-ħajja nisranija tiegħek avventura mill-iktar entużjażmanti. 

Mill-ktieb “Fittxu l-ewwel is-Saltna” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv

Ġej u sejjer

It-Tifkira Solenni ta’ Tlugħ il-Mulej fis-sema  (Mt 28, 19-20)

Fis-seba’ snin li kont ngħix barra minn Malta kienu ħafna drabi li kelli mmur l-ajruport. Matul is-snin l-esperjenzi tiegħi fl-ajruport inbiddlu mhux ftit. Niftakar li l-ewwel darba li tlaqt kemm tajt u qlajt bews, biki, ċapċip… insomma ħafna emozzjonijiet. Niftakar ukoll l-ewwel darba li ġejt lura. Kien hemm ukoll ħafna nies. Is-sentiment kien dak li ġejt lura d-dar. Id-dar għalija ma kinetx tfisser li ġejt art twelidi imma li sibt lil niesi, in-nies ta’ dari. Bil-mod il-mod però s-sitwazzjoni bdiet tinbidel. Wara l-ewwel ftit snin bdejt inħoss li n-nies ta’ dari ma baqgħux dawk biss li kienu jkunu qed jistennewni Malta, imma n-nies ukoll li ħallejt warajja. U allura bdejt inħoss li għandi żewġt idjar. Mhux l-ewwel darba li kont ninduna li l-ferħ li kien ikolli biex immur art twelidi kien jitħallat ukoll ma’ ftit niket li kien ser ikolli nħalli warajja nies, ħbieb, li issa kienu saru wkoll parti min-nies ta’ dari. Dan kien jiġri wkoll meta minn Ruma kont immur f’xi pajjiż ieħor għal xi prima messa ta’ xi wħud minn sħabi. Nistqarr li l-ferħ ma kienx ikun biss għax sejjer f’pajjiż ġdid, imma għax ser niltaqa’ ma’ xi wħud minn sħabi li magħhom għext u studjajt. Fi ftit kliem, dak li kien iferraħni ma kienx ikun il-post, imma r-relazzjonijiet. Fil-vann, fit-trejn jew fl-ajruplan, iktar ma kont naħseb fuq il-pajjiż il-ġdid li kont ser inżur, kont naħseb ma’ min kont ser niltaqa’!

Xi ħaġa hekk qed jgħid Ġesù llum. Anke Ġesù kellu arrival u departure. Ġie fid-dinja, u biex għamel hekk kellu jħalli lil ta’ daru. Ħalla lill-Missier, u ġie jgħammar f’familja ġdida. Però, illum qed niċċelebraw it-tluq ta’ Ġesù. Fejn mar Ġesù? Mar jiltaqa’ mal-Missier. Mhux il-post l-importanti imma r-relazzjoni li kienet issostnih dejjem, ir-relazzjoni ma’ Missieru. Kemm-il darba qal li kien sejjer għand il-Missier. Darba waħda qal dwar dan lid-dixxipli u dawn iddejqu għax kien ser iħallihom. Ġesù donnu ħa ftit għalih u qalilhom li flok jiddejqu jmisshom ferħu li sejjer għand Missieru.

U dan hu dak li qed niċċelebraw illum. Aħna lkoll kemm aħna xi darba għad ikollna tluq minn hawn. Il-biljett ġa lest, ġa maqtugħ, ġa mħallas. L-unika ħaġa hi li ma nafux eżatt meta ser jitlaq l-ajruplan, jew il-vapur… li tridu. Però, nafu li hemm xi ħadd li ser ikun il-port, jistenniena, jilqagħna, jgħannaqna miegħu. Il-vjaġġ jista’ jkun wieħed skomdu u diffiċli, però nafu li n-naħa l-oħra hemm xi ħadd jistenniena. Waqt dan il-vjaġġ ħaġa waħda hi essenzjali li nżommu f’moħħna ma’ min ser niltaqgħu, li ngħixu fil-fond din ir-relazzjoni, li nsiru midħla, ta’ ġewwa, il-maħbuba ta’ dak li qed jistenniena.

Il-ħajja tkun differenti ħafna, isbaħ meta nafu li hemm xi ħadd jistenniena. Nafu li minn issa stess nistgħu ngħixu din ir-relazzjoni. Nafu li minn issa nistgħu nħossu f’qalbna lil dak li qed jistenniena. Minn issa stess nistgħu ngħixu bħallikieku ġa ninsabu miegħu. U allura nieqfu nippretendu li aħna qatt mhu ser insiefru. Jista’ jiġri li ninsew li għandna niltaqgħu miegħu, anzi li propju dak huwa l-iskop ta’ ħajjitna. Nibdew naqilgħu għajnejna minn fuq is-sema u naħdmu biss biex inkunu komdi hawn fl-art, biex inkunu apprezzati, nitkarrbu għal ftit imħabba u ninsew li dan li hawn hawn isfel jgħaddi kollu. Kemm nies jgħixu daqslikieku xi ħadd tahom garanzija li m’għandhomx biljett tat-tluq. Jgħixu daqslikieku n-naħa l-oħra ma hemm ħadd jistenniehom! Meta nħarsu ’l fuq anke l-affarijiet t’hawn isfel jieħdu togħma itjeb.

Ejjew mela nħallu lill-Mulej jħeġġilna qalbna u jimliena bil-ferħ tiegħu. Ejjew nibdew ngħixu din ir-relazzjoni mal-Mulej. Ejjew nidħlu f’intimità miegħu.

Ġesù jafek u jħobbok. Ħallih iġennek bi mħabbtu. Hu biss kapaċi jwessa’ l-qalb żgħira tiegħek. Hemm lesti għalik ħwejjeġ kbar, ferħ bla qies, imħabba u ferħ tal-ġenn għal dejjem. Ejjew nieqfu ftit naħsbu fuq il-futur u nibdew naħsbu fuq l-eternità.

Mill-ktieb “Fittxu l-ewwel is-Saltna” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv