EUSF_OpenDoor

Mingħajr Bibien

It-2 Ħadd tal-Għid (Ġw 20, 19-31)

Meta kont fin-Novizzjat, niftakar kellna taraġ twil li mis-sular ta’ fuq kien jagħti għas-sagristija. Jien kont inħobb niġrih dat-taraġ u bi grazzja u ħniena t’Alla biss qatt ma tgerbibtu. Darba f’waħda mill-ġirjiet tiegħi, hekk kif dħalt fis-sagristija, kien hemm patri anzjan u qalli: “Minn fejn int?” Għedtlu, “Minn Malta!” Qalli, “U Malta għandkom xadini?” Għedtlu, “Le, xi waħda jew tnejn.” Qalli: “Mela int it-tielet waħda.” Għedtlu, “Għaliex?” Qalli, “Għax ix-xadini jiftħu l-bibien u ma jagħlquhomx.” Indunajt li kont ftaħt il-bieb u m’għalaqtux! Ftit wara miet! Imma qatt ma nsejtu u tgħallimt li bieb m’għandikx tħallih miftuħ! Almenu hekk dejjem għallmuna. 

Ġesù milli jidher il-bibien ma tantx kien iħobbhom; il-ġebla li kienet fuq il-qabar ma damx biex tajjarha min-nofs, u anke llum fil-Vanġelu, għal darba darbtejn naqraw li l-bibien kienu magħluqa imma hu jidħol xorta. Naqraw, “Fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżżgħa mil-Lhud, bil-bibien magħluqa,  ġie Ġesù u qagħad f’nofshom” (Ġw 20, 19). Il-Vanġelu jerġa’ jtenni l-istess frażi: “Tmint ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa, u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa” (Ġw 20, 26). U għalfejn id-dixxipli kienu bil-bibien magħluqa? Minħabba l-biża’ mil-Lhud. 

Fi żmien il-pandemija għalaqna l-bibien u ħafna drabi konna nkellmu lill-maħbubin tagħna mill-gallariji. Għalaqna ħafna bibien u għamilnieh biex nibżgħu għalina nfusna u għal ta’ madwarna. Imma hemm bibien oħra li aħna nagħlqu u nagħlquhom għall-istess raġuni – il-biża’. 

Kemm-il darba għalaqna l-bibien ta’ qalbna għal dawk ta’ madwarna għax bżajna li dawk ta’ madwarna ser ikomplu jgħawru fil-feriti u l-weġgħat tagħna? 

Kemm-il darba għalaqna l-bibien ta’ qalbna għal dawk ta’ madwarna għax bżajna li jekk niftħulhom qalbna u nuruhom il-bżonn tagħna li nkunu maħbuba, minflok iħobbuna ser jisirqulna l-ftit imħabba li baqgħalna? 

Kemm-il darba għalaqna l-bibien ta’ qalbna lill-oħrajn għax bżajna minnhom għax b’xi mod differenti minna?

Kemm-il darba għalaqna l-bibien ta’ qalbna lil Alla għax jekk niftħulu qalbna abbli jbiddilna, u kif nafu aħna, u kif ser inkunu ma nafux? 

Kemm-il darba, u din l-iktar waħda iebsa, għalaqna l-bieb ta’ qalbna għalina nfusna, għax bżajna li nieħdu qatgħa b’dak li nsibu f’qalbna? 

Allura, x’ser jagħmel li aħna niftħu dawk il-bibien? Il-Ħniena. Jekk il-Vanġelu jgħidilna għal darba darbtejn li l-Bibien kienu magħluqa; għal tliet darbiet jgħidilna x’kienet il-Kelma ta’ Ġesù lid-dixxipli tiegħu: “Is-Sliem għalikom” (Ġw 20, 19, 26). Ġesù ma jidħolx għandhom bil-kundanna, bit-tgħajjir! Ma jaqbadx lil Pietru minn widintu u jgħidlu: “Biċċa ta’ beżżiegħ li int, ħrabt hux, coward, loser.” Imma jidħol u bil-ħniena kollha: “Il-paċi magħkom.” Anke jekk ġimgħa wara lil Tumas iwasslu għall-verità li kellu bżonn jara biex jemmen, it-tislima tibqa’ dejjem l-istess waħda: “Is-Sliem għalikom.” 

Kien jaf li kienu mbeżżgħa u kien jaf li kellhom bżonn jaffaċċjaw dawk il-biżgħat, infatti jsejjaħ fuqhom l-Ispirtu s-Santu. Anke aħna, bil-ħniena li l-Mulej juri magħna, nistgħu naffaċċjaw il-biżgħat li hemm fina. Fil-biża’ hemm trick ħelu! Jekk inti tiġri u taħrab mill-biża’, il-biża’ tibqa’ tixxala tiġri warajk. Iktar ma tarak tiġri, iktar tiġri warajk. Xħin taffaċċjaha, xħin tiqfilha, il-biża’ titlaq tiġri hi. Il-biża’ ma tiflaħx min jiqfilha. 

Il-Mulej bil-qawwa tal-ħniena tiegħu ma jbeżżagħniex, m’għandux kliem ta’ kundanna, jgħinna naffaċċjaw il-biżgħat tagħna, niftħu dawk il-bibien li minħabba l-biża’ huma msakkra, il-bibien ta’ qalbna. Jekk Alla kellu ħniena minni, min jien jien biex ma nħennx għalija nnifsi?

Mill-ktieb “Ejjew u Strieħu Ftit” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv.

Tags: No tags

Comments are closed.