EUSF_GesuQam

Tidlek l-Intiena bil-Fwieħa

Ħadd il-Għid (Ġw 20, 1-9 / Lq 24, 13-35)

Min se jgerbibilna l-ġebla? Hekk smajna fil-Vanġelu li ġie mxandar lilna fil-Velja tal-Għid. Min jaf kemm-il darba staqsejna din il-mistoqsija! Nimmaġinaw din il-preokkupazzjoni ta’ dawn in-nisa. Il-Vanġelu jgħidilna b’mod li ma jħalli l-ebda dubju dwar din id-diffikultà: “Kienet ġebla kbira ħafna” (Mk 16, 4).

Jista’ jkun li f’ħajjitna hemm ġebla tqila ħafna u bl-ebda mod ma nafu kif ser inwarrbuha?  

Min se jgerbibilna l-ġebla? Meta ser tinfetaħ triq quddiemna u nimxu b’rasna mgħollija b’tama ċerta li ser jirnexxilna ngħixu ħielsa u ferħana? 

Min ser igerbibilna l-ġebla tal-mard, tal-infedeltà, tal-problemi finanzjarji, tad-dwejjaq u l-għeja? Min ser igerbibilna l-ġebla tar-rabja, tal-vizzju li ħakimna? Min ser igerbibilna l-ġebla tan-nuqqas ta’ mħabba? Min ser igerbeb il-ġebla li għandna bħala poplu, il-ġebla tal-preġudizzji, tal-partiti, tal-gost li donnu għandna f’demmna li nieħdu gost ninfirdu fuq kull ħaġa ta’ xejn, f’argumenti mimlija piki, imma mingħajr l-ebda ħjiel ta’ intelliġenza? 

Kemm ġebel f’ħajjitna! Min ser igerbibhom? 

Sabu l-ġebla mgerba u nħasdu. Iva, għax wara li jgħaddi s-Sibt, ix-xemx titla’. 

Il-ġebla titgerbeb jekk f’qalbek Alla xegħel ix-xewqa li tfewwaħ il-mewt. Dawn in-nisa kellhom xewqa waħda, li jidilku l-ġisem ta’ Ġesù bil-fwieħa. Dak il-ġest, li għal Marija oħt Lazzru, kien ġest familjari. Imma issa ġisem il-Mulej huwa mejjet, u f’moħħhom kellhom ċerta urġenza li jagħtu qima lill-ġisem mejjet ta’ Ġesù qabel ma jkun tard wisq. Ġa kienu tilfu ġurnata ħabba l-preskrizzjonijiet tal-liġi Lhudija li kienet tipprojbixxi li tidlek ġisem mejjet f’Jum is-Sibt u biex tgħaxxaq inzerta l-Għid tal-Lhud. 

Żgur li dan ma kienx ser ikun mument faċli. Li tidlek ġisem mejjet, mhux faċli aħseb u ara tidlek ġisem fraġellat. F’qalbhom kellhom ix-xewqa li jidilku l-ġisem ta’ Ġesù magħmul ferita waħda. F’qalbhom kellhom il-ferita tal-inġustizzja, tal-firda, ta’ aspettazzjonijiet delużi, imma l-attenzjoni tagħhom ma kinitx fuq il-feriti ta’ qalbhom imma fuq l-imħabba, li dak il-ġisem, anke jekk mejjet, kellu jittrażmetti f’qalbhom.

Imma Ġesù jaħsadhom! Kull darba li aħna jkollna f’qalbna li nfewħu fejn hemm il-mewt, li nidilku bil-fwieħa fejn hemm il-qerda, li mmorru ngħaġġlu nħobbu anke f’qabar, il-ġebla titgerbeb.

Allura tajjeb insaqsi, fejn il-Mulej qed jistedinni nidlek bil-fwejjaħ? Liema ċirkustanzi f’ħajti li dejjem rajthom bħala mewt, diżappunt, delużjoni, kif jien imsejjaħ nidlikhom bil-fwieħa? Inħalli l-weġgħat tiegħi, jagħlqu kollox ġo qabar? Fejn il-Mulej qed jistedinni nitbissem, fejn dejjem inħares b’ħarsa mqita? Fejn il-Mulej qed jistedinni ngħid kelma ta’ ħlewwa fejn is-soltu dejjem neqred u ngerger? Liema hi dik is-sitwazzjoni, abbli immaġinarja li twerwirni, lest inħares lejha bi ħlewwa u nidlikha bil-fwieħa? Nista’ nħares b’ġenerożità lejn dik is-sitwazzjoni li tant nibża’ li teħodli xi ħaġa? X’għadni ma aċċettajtx f’ħajti? X’qed nibża’ li nitlef? 

Dan hu l-qawmien! Ġesù lest jerġa’ jiltaqa’ miegħek il-Galilija. Hemm fejn beda kollox, fejn ma kienx hemm dell ta’ tradiment, dell ta’ min hu l-ikbar, tan-nuqqas ta’ fidi, fejn kollox kien entużjażmu ta’ “Sibna l-Messija” (Ġw 1, 41). Kien hemm bżonn ukoll li jiġri dan kollu biex dawk ta’ miegħu jaslu jemmnu li l-fedeltà tal-Mulej tibqa’ għal dejjem.

Illum qed niċċelebraw l-Għid tal-Mulej, u fih qed niċċelebraw l-Għid tagħna. Is-salib m’għandux l-aħħar kelma, il-qawmien għandu l-aħħar waħda.

Mill-ktieb “Ejjew u Strieħu Ftit” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv.

Tags: No tags

Comments are closed.