EUSF_CrossGlowing

Bejn Tabor u Golgota

It-2 Ħadd tar-Randan (Mk 9, 2-10)

Kienet ħaġa faċli għall-Appostli li jieqfu quddiem it-trasfigurazzjoni tal-Mulej. Ix-xena għoġbithom. Ħassewhom komdi. L-Imgħallem tagħhom kien sabiħ, ilbiesu jiddi bħax- xemx. Instema’ l-leħen jgħid: “Dan hu Ibni l-għażiż, isimgħu lilu” (Mk 9, 7). Kollox sabiħ.

Mhux hekk taħt is-salib. Il-leħen ma nstemax. Anzi l-leħen kien ta’ Ġesù: “Alla tiegħi, Alla tiegħi għaliex tlaqtni” (Mk 15, 34). Il-Mulej fuq is-salib ma kienx trasfigurat, imma sfigurat. Kien imkisser, miksi demm. L-uġigħ kien kbir u jinħass tassew.

Madanakollu, il-Knisja f’dawn il-jiem tistedinna niċċassaw lejn is-salib, naduraw l-agunija ta’ Ġesù, inqimu l-pjagi u l-ġrieħi tiegħu. Il-Knisja tistedinna nħallu l-uġigħ tiegħu jitkellem.

It-tentazzjoni tkun li ma nifilħux għal dik ix-xena u naħarbu niġru minn fuq il-Golgota u nsibu xi mkien għall-kenn. Dun Ġorġ Preca jimmaġina li waqt li nkunu quddiem Ġesù msallab nistħajluh jgħidilna: “Ħares lejja u kkwieta” (Kitbiet, Dawl mill-Kurċifiss).


Quddiem is-salib ta’ ħajjitna nistgħu nagħmlu l-istess u naħarbu. Quddiem l-uġigħ ta’ qalbna nistgħu nagħmlu l-istess u nippruvaw naljenaw ruħna. Arana nagħmlu xi ħaġa biex intaffu l-uġigħ.

Quddiem is-solitudni, naħarbu.

Quddiem il-weġgħat tal-passat, naħarbu.

Quddiem it-tensjoni tal-preżent, naħarbu.

Quddiem l-inċertezza tal-futur, naħarbu.

L-uġigħ insikktuh.

Imma r-Randan jistedinna nħallu l-uġigħ jitkellem. Ir-Randan jistedinna nagħmlu ħbieb mas-salib. Jistedinna nisimgħu l-uġigħ tagħna u ngħixuh, mingħajr għaġla żejda li naħarbu minn fuq il-kalvarju.

U għaliex għandna nqattgħu l-ħin nisimgħu l-uġigħ tagħna? Għax fih hemm moħbija x-xewqat kollha ta’ ruħna. Fis-solitudni x-xewqa għall-intimità, fil-weġgħat tal-passat ix-xewqa għall-fejqan u l-ġustizzja. Fit-tensjoni tal-preżent ix-xewqa li nagħmlu deċiżjonijiet biex ħajjitna tkun aħjar, iktar serena, ħajja li tħalli l-frott. Quddiem l-inċertezza tal-futur hemm moħbija x-xewqa tat-telqa f’idejn Alla u l-konvinzjoni li aħna ma’ Alla nistgħu niktbu ħajjitna.

Mela nisimgħuh l-uġigħ, nagħtuh il-ħin jesprimi ruħu, immellsuh. Anke hu għandu xi ħaġa xi jgħid.

Miegħu nisimgħu l-Kelma ta’ Alla. “La tibżax, jien inkun tarka għalik” (Ġen 15, 1).

Mill-ktieb “Ejjew u Strieħu Ftit” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv.

Spiċċajt E01 : Spiċċajt fil-jasar

Dan hu l-video ta’ l-ewwel taħdita li saret għall-eżerċizzi tar-Randan 2024. Il-kelliem kien Dr Joseph Ciappara.

Dawn it-taħdidiet qed isiru kull nhar ta’ Ġimgħa fis-7:00pm fil-Knisja tal-Qawra matul ir-Randan 2024, b’kull taħdita titratta tema differenti.

EUSF_WomanApple

Meta tħossok nieqes

L-1 Ħadd tar-Randan (Mk 1, 12-15)

Waħda mir-regoli biex tirbaħ gwerra hija li tkun taf it-tattika tal-għadu. Jekk tkun taf it-tattika tal-għadu tkun ġa rbaħt nofs il-gwerra. Issa l-ġlieda tagħna mhix kontra l-bnedmin tad-demm u l-laħam imma kontra l-ispirtu tad-dlamijiet. 

Waħda mill-iktar tattiki intelliġenti tax-Xitan hija dik li jġiegħlek tħossok nieqes. Il-Bibbja tgħidilna li minn dejjem hekk kien. Jipprova jipperswadik li int jonqsok xi ħaġa u ser itik parir sabiex ma tibqax tħossok hekk u minn nieqes iġibek għarwien. Jipperswadik li int nieqes u jkaxkarlek dak kollu li għandek, li int fl-għama tiegħek ma indunajtx li kellek. 

Il-Ġenesi jgħidilna li Adam u Eva kienu fil-ġenna tal-art. Ipperswadiehom li kien jonqoshom xi ħaġa – li jsiru daqs Alla. Emmnuh, u tilfu dak li kellhom, ġabhom ta’ fuqhom senduqhom, tkeċċew mill-ġenna tal-art u ntebħu li kienu għarwenin! Imsieken! 

Sawl, ma kienx qed jintebaħ li Alla kien għamlu l-ewwel Sultan t’Iżrael. Quddiem David beda jħossu nieqes; beda jgħir għalih u sar jobogħdu. Infena bil-għira, spiċċa dejjaq lil Samwel meta kien mejjet u biex għamel hekk mar għand is-saħħara. Spiċċa tilef ir-renju u ħajtu stess. Miskin! 

David, kellu ħafna nisa u li kieku ma kienx biżżejjed Alla kien lest li jagħtih iktar. Imma x-Xitan ġiegħlu jħossu nieqes. Webblu li jkun ferħan, u ma jħossux nieqes jekk ikollu l-mara ta’ Urija l-Ħitti, mara sabiħa li nzertat tinħasel waqt li hu kien fuq is-setaħ. Seraqha, taqqalha, qatlilha lil żewġha. Miskin tilef il-paċi tal-qalb u l-ferħ fil-familja tiegħu. Miskin! 

L-istess ġralu Sansun! Nesa li kellu saħħa li ħadd bħalu ma kellu fost il-poplu l-magħżul. Kien jaf x’inhu s-sigriet biex jibqa’ b’saħħtu u żammu b’attenzjoni kbira. Ma qalu lil ħadd għax ċerti affarijiet kif tgħidhom titlifhom, imma x-Xitan ġiegħlu jħossu nieqes u Dalila serqitlu minn qalbu s-sigriet ta’ saħħtu. Spiċċa tilef saħħtu u ħajtu, u ovvjament xagħru. Miskin. 

Annanija u Saffira fit-Testment il-Ġdid kellhom għalqa u bigħuha. Suppost kellhom jagħtu l-flus lill-Appostli, imma ħassewhom neqsin u ddeċidew li jżommu biċċa mill-qligħ għalihom mingħajr ma qalu lill-Appostli. Spiċċaw tilfu l-għalqa, il-flus u ħajjithom. Imsieken. 

Ix-Xitan lil Ġesù jagħmillu l-istess. Jipprova jbellagħhielu li hu jonqsu xi ħaġa, li mhux vera kien l-Iben il-maħbub ta’ Alla; jonqsu l-ħobż, tonqsu l-popolarità, jonqsuh is-saltniet kollha tad-dinja! Imma Ġesù jaf li ma kien jonqsu xejn għax, mhux bil-ħobż biss jgħix il-bniedem, imma b’kull Kelma li toħroġ minn fomm Alla, għax Alla waħdu biżżejjed u lilu biss taqdi, u m’għandekx iġġarrbu lill-Mulej Alla tiegħek. Ġesù mhux miskin! 

Aħna msieken imma. Ħafna drabi nħossuna nieqsa minn xi ħaġa, anzi mhux minn ħaġa waħda biss u naraw kif nimlew dak il-vojt. Nieqes mill-imħabba u l-attenzjoni ta’ martek jew żewġek, arak tfittex tbissima ta’ ieħor jew oħra. Wara tbissima jsegwu ħwejjeġ oħra. Ma tindunax li fi ftit żmien tista’ titlef mhux biss lil martek/żewġek imma lil uliedek ukoll.

Tħossok nieqes mill-apprezzament, arak tiġri wara kull min jgħidlek prosit u mingħajr ma taf tispiċċa tittallab l-attenzjoni. Ma tindunax li fi ftit żmien tista’ titlef id-dinjità li għandek għax xi ħadd jista’ jieħu vantaġġ mill-karba tiegħek għall-attenzjoni. 

Tħossok li ħajtek hija wisq monotona; nieqsa mill-entużjażmu, arak tibda tipprova tagħmel xi ħaġa li tgħollilek l-adrenalina u, jekk il-ħaġa ma tinzertax tajba, abbli tgħallik għal ħajtek kollha u tispiċċa titlef is-serenità li kellek. 

Tħossok nieqes mill-ħin, allura arak timtela b’tensjoni kull darba li jmissek tagħmel xi ħaġa. Tispiċċa titlef il-ħin u l-paċi ta’ qalbek. 

Tħossok nieqes mill-finanzi, allura arak tiġri minn xogħol għall-ieħor; tipprova anke jekk ikun possibbli tqarraq xi ftit ’l hemm u ’l hawn. Tkun f’riskju li titlef saħħtek, ħinek u familtek tiġri wara l-flus u, jekk ix-Xitan ikun għamiek biżżejjed li tasal tqarraq, u jaqbduk, tispiċċa titlef anke l-libertà tiegħek. 

Insomma! Illum skoprejna t-tattika tax-Xitan. Tantx tgħiduha barra għax jirvilla, imma żgur li tista’ tagħmel hu li tara fiex ix-Xitan qed iġiegħlek tħossok nieqes u, jekk tiftakar, aħseb ukoll b’kemm barkiet int mimli!

Mill-ktieb “Ejjew u Strieħu Ftit” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv.

EUSF_Anchor

L-Ankra Imbarazz

In-Nawfraġju ta’ San Pawl – 10 ta’ Frar (Mk 16, 15-20)

“Imbagħad is-suldati qaċċtu l-ħbula tad-dgħajsa u ħallewha tmur għal riħha” (At 27, 32).

“Wara li xebgħu, bdew iħeffu l-ġifen u jwaddbu l-qamħ il-baħar” (At 27, 38).

“Irħew l-ankri u telquhom il-baħar, u ħallew ukoll l-irbit tat-tmun” (At 27, 40).

“Imma l-poppa bdiet titfarrak bil-qilla tal-mewġ” (At 27, 41).

Jekk inħarsu sewwa lejn ir-rakkont tan-nawfraġju ta’ San Pawl, nogħxew kemm fih dettalji, xi sbuħija ta’ rakkont; sbuħija għal min iħobb in-narrazzjoni marittima kif ukoll sbuħija għal min iħobb jaqra jew jisma’ xi avventura eċċitanti. Ir-rakkont tan-nawfraġju huwa wkoll teżor ta’ kitba spiritwali (infatti jinsab fil-Bibbja), kif ukoll hemm sbuħija umana-eżistenzjali. Forsi tempesta ma tispjegax b’mod eċċellenti l-esperjenzi li xi kultant ikollna ngħaddu minnhom fil-ħajja?

Jekk naqraw sew ir-rakkont, nindunaw li f’diversi mumenti ta’ din l-esperjenza ta’ vjaġġ imwiegħer, il-baħrin, il-Kaptan u ċ-ċenturjun kellhom jagħmlu deċiżjonijiet importanti: iqaċċtu l-ħbula tad-dgħajsa u jħalluha tmur għal riħha, iħeffu l-ġifen u jwaddbu l-qamħ il-baħar (li kienet l-unika raġuni għall-Kaptan il-għala kien sejjer Ruma). Kellhom jieħdu d-deċiżjoni li jarmu l-ankri u jħallu l-irbit tat-tmun. Fl-aħħar kellhom jieħdu deċiżjoni li jħallu saħansitra l-ġifen. 

F’ċerti mumenti fil-ħajja biex issalva trid tħalli kollox! Tempesta fil-ħajja turik x’inhuma dawk l-affarijiet li jiswew tassew, kif ukoll x’inhuma dawk l-affarijiet li s’issa dehru importanti imma fir-realtà f’tempesta ma wrewx li huma daqshekk. Maltempata fil-ħajja iġġiegħlek tieħu deċiżjoni. 

Jista’ jiġri li fil-fond ta’ qalbek taf x’deċiżjonijiet għandek tieħu biex issalva ħajtek imma minħabba ambizzjonijiet, nuqqas t’umiltà, biża’ li titlef xi ħaġa, ma teħodhomx. Taf, taf u taf li fil-qiegħ ta’ qalbek trid tieħu ċerti deċiżjonijiet imma ma teħodhomx għax mingħalik il-maltempata mhu ser tiġi qatt u teħel mal-affarijiet li fil-maltempata mhu ser iservuk għal xejn. Jista’ jkun jiġrilek bħall-Kaptan, li xi ħadd jew il-kuxjenza tgħidlek biex tieħu ċerti deċiżjonijiet, imma twebbes rasek jew qalbek: “Ħbieb, kien imisskom smajtu minni u ma tlaqtux minn Kreta; kontu teħilsu minn din il-ħsara u dan it-telf” (At 27, 21). Jista’ jkun tibża’ tieħu deċiżjoni għax tibża’ mill-konsegwenzi. 

Imma jiġi mument li trid tieħu deċiżjoni, li tħalli l-ankri, tħalli d-dgħajsa, tħalli t-tmun u taqbeż tgħum, inkella tmut.

Forsi l-Mulej illum b’dan ir-rakkont qed jgħidlek biex tħalli xi ħaġa li qed teħodlok ħajtek. Kieku l-baħrin ma ħaffux il-ġifen kienu jegħrqu. Kellhom jerħu t-tmun biex almenu joqorbu lejn l-art. Jew ħajja jew mewt. 

Allura x’inhuma dawk l-affarijiet li l-Mulej qed jgħidlek biex tħalli llum? 

Forsi xi vizzju, xi mġiba li qed twasslek biex tikkontempla adulterju, forsi t-‘toqol’ ta’ ħafna xogħol u jeħtieġ mill-aktar fis teħfief biex ma tegħriqx, forsi qed jistiednek taqta’ l-ankri minn ma’ nies li mhux iħalluk tesplora u tikber, forsi d-dgħajsa li fiha ssib rifuġju biex mingħalik taħrab, dawk il-ftit mumenti ta’ sodisfazzjon li jnessuk ir-realtà imma ħabba fihom tibqa’ f’realtà li qed tagħmillek il-ħsara. Forsi t-twemmin żejjed fik innifsek li l-‘ġifen’ tiegħek jiflaħ għal kollox. Forsi l-gidba li mhux ser jirnexxilek tgħix mingħajr l-ankri, il-ħbula u dak kollu li jagħtik sigurtà. Forsi marbut mal-ġid kif kienu marbuta l-Kaptan u sid il-ġifen. 

Illum staqsi bis-serjetà: “Ma’ xiex jien marbut?”

Mill-ktieb “Ejjew u Strieħu Ftit” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv.

EUSF_Compassion

Imqanqal mill-Ħniena

Is-6 Ħadd ta’ matul is-Sena (Mk 1, 40-45)

Ġieli qgħadtu attenti għal dak li tkunu qed tħossu meta tkunu ngħidu aħna rrabjati; abbli tħoss li sidrek ħa jinfaqa’, jew inkella tħoss il-pressjoni tielgħa, jew wiċċek jiħmar. Tafu intom li s-sentimenti tagħna jiġu riflessi anke fil-ġisem tagħna, bħal meta ngħidu: “Qed inħoss dwejjaq fl-istonku.” Xejn ġdid imma abbli mhux dejjem inkunu attenti għal dak li jiġri ġo fina kawża tal-emozzjonijiet tagħna. Eżempju ieħor huwa meta tara lil xi ħadd qiegħed ibati u tħoss għalih. Normalment tħoss xi ħaġa viċin qalbek; hekk li aħna l-Maltin irnexxielna f’żewġ kelmiet nesprimu dak li jiġri f’ġisimna meta nħossu għal xi ħadd: “Għafsa ta’ qalb.” 

Ġesù llum iħoss l-istess ħaġa, mhux biss għafsa ta’ qalb imma l-Vanġelu jgħid: “Jitqanqal mill-ħniena.” Jitqanqal hija kelma qawwija ħafna. Fil-lingwa Taljana nsibu l-kelma ‘viscerale’ li tfisser li tinħass fil-ġewwieni tiegħi. Fit-Taljan ‘imqanqal mill-ħniena’ jittraduċuha: ‘Mosso da compassione’. Compassione – bil-Latin ‘cum’ – ‘patire’ – tbati ma’. 

Fil-Vanġelu nsibu ħafna eżempji fejn Ġesù jitqanqal mill-ħniena. Ġesù jsaqsi lil wieħed agħma: “Xi tridni nagħmillek?” (Lq 18, 41) Kif jilmaħ lill-armla ta’ Najm, il-Vanġelu jgħidilna: “Kif raha l-Mulej tħassarha. ‘Tibkix,’ qalilha” (Lq 7, 13). Resaq, u mess it-tebut. Quddiem id-dnub ikrah tal-adultera Ġesù jgħid: “Dnubietek maħfura” (Lq 7, 36-49). Ġesù jinduna bil-bżonn ta’ din il-mara li tixtieq tkun meħlusa mis-sens tal-ħtija u l-mistħija. Quddiem il-poplu bil-ġuħ Ġesù jgħid: “Nitħassarhom lil dawn in-nies” (Mk 8, 2). 

Fil-Vanġelu nsibu wkoll esperjenzi li huma ’l bogħod ħafna minn dan l-atteġġjament ta’ ‘mqanqal mill-ħniena’ – b’termini moderni nistgħu nsejħulu ‘empatija’ – bħal meta l-Appostli qalu lil Ġesù rigward il-mara Siro-Feniċja – “Eħles minnha għax ġejja tgħajjat warajna” (Mt 15, 23), jew inkella: “Is-Sibt illum, ma jiswiex iġġorr friexek” (Ġw 5, 10). L-ikbar nuqqas t’empatija rċevieh Ġesù meta ħabbar lill-Appostli li kien sejjer għall-forka. 

Aħna bħala dixxipli ta’ Ġesù nistgħu nagħmlu tagħna dan l-atteġġjament. Infittxu li dan l-atteġġjament jidħol fil-ħajja ta’ kuljum, man-nies li niltaqgħu magħhom. Faċli li ngħid “jaħasra” u forsi nagħti xi ħaġa tal-flus lil xi ħadd li qatt ma ltqajt miegħu u ma nitqanqalx mill-ħniena għall-persuni li ngħix magħhom, ma’ sħabi jew ħbieb tiegħi, man-nies li jien imsejjaħ inservi. Xi punti prattiċi li jistgħu jgħinuna, anke ispirati mill-Vanġelu ta’ Ġesù, huma: 

1. Smigħ profond: nipprova nisma’ dak li l-persuna qed tgħid anke jekk mhux qed tesprimih bil-kliem. Ġesù kellu kapaċità kbira ta’ smigħ; Nikodemu, is-Samaritana. 

2. Nipprova nifhem b’qalbi: importanti li nħoss mal-persuna t-tbatija li għaddejja minnha. Semmejna diġà: “Kif raha l-Mulej tħassarha.” 

3. Nipprova nifhem b’moħħi: ipprova ara mill-perspettiva tal-persuna l-oħra u pprova ara mhux biss x’qed tħoss imma x’qed tifhem il-persuna l-oħra u kif qed tara l-affarijiet. “Mara, ħadd ma kkundannak; anqas jien ma nikkundannak” (Ġw 8, 11).

4. Irregola l-emozzjonijiet tiegħek: normalment it-tbatija ta’ persuna oħra lilna tirrabjana. Ngħidu aħna meta xi ħadd ‘iwaħħal’ fina għax imdejjaq. 

5. Ipprova ara x’inhuma l-oriġini tal-weġgħat tal-persuna. Kemm jien kapaċi nifhem li dak li qed tgħid il-persuna l-oħra huwa frott weġgħat li ġejjin minn xi mkien u ma niqafx fuq dak li qed nisma’ dwari, meta l-persuna l-oħra tkun irrabjata miegħi. 

6. Uża diskors li jistieden lill-persuna l-oħra titkellem. Stieden lill-persuna l-oħra titkellem. Mhux dejjem tajjeb tgħid: “Ħa ngħidlek xi trid tagħmel”, “Anke jien ta…” (u tibda titkellem fuqek), “Naf minn xiex għaddej”, “U ejja, kun pożittiv”. 

7. Staqsi kif tista’ tkun ta’ għajnuna għall-persuna l-oħra. Il-kliem ta’ Ġesù huwa imprezzabbli: “Xi tridni nagħmillek?” Agħti lista ta’ possibbiltajiet kif tista’ tgħin lill-persuna. 

L-ikbar għadu tal-ħniena huwa l-egoiżmu ta’ meta quddiem it-tbatija ta’ ħaddieħor niddefendi lili nnifsi billi nipprova ngħid li ma kontx jien li kkawżajt dik it-tbatija, jew inkella li l-persuna missha ħadet ħsieb biex ma tgħaffiġx, jew inkella ngħid li l-persuna qed tagħmel biex tiġbed l-attenzjoni. Il-ħniena kapaċi mhux li kulħadd jieħu li ħaqqu imma xi ħadd li ħaqqu kastig u flok kastig jieħu l-maħfra. 

Jalla bħal Ġesù nkunu lkoll għonja fil-ħniena.

Mill-ktieb “Ejjew u Strieħu Ftit” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv.

EUSF_Doctor

Relazzjonijiet

Il-5 Ħadd ta’ matul is-sena (Mk 1, 29-39)

Fil-ħajja ngħixu relazzjonijiet differenti. Ir-relazzjonijiet jieħdu xejra profonda jew inqas skont il-qsim tal-ħajja li jkollna mal-persuni li magħhom niltaqgħu. Għandna relazzjonijiet hekk imsejħa funzjonali li jeżistu biss biex jaqdu funzjoni; bħal dik ta’ meta tmur għand tal-ħanut biex tixtri xi ħaġa. Altru r-‘raġel tiegħi’, u altru t-‘tabib tiegħi’. Tifhmu li, għalkemm fiż-żewġ frażijiet tintuża l-kelma ‘tiegħi’ nifhmu ‘b’tiegħi’ relazzjoni differenti, sakemm ‘ir-raġel tiegħi’ ma jkunx ukoll tabib!

Hemm ukoll relazzjonijiet li huma strettament bijoloġiċi u dawn normalment huma profondi wkoll ġaladarba huma naturali; ommi, missieri, ħuti, uliedi kif ukoll marti jew żewġi.

Hemm ukoll relazzjonijiet oħra li, għalkemm mhux bijoloġiċi, huma relazzjonijiet li kważi jieħdu forma familjari bħalma huma l-ħbiberiji tal-qalb. Dawn, għalkemm ma jgawdux mill-imħabba naturali, mit-twelid, igawdu mħabba profonda li tikber mal-medda taż-żmien.

Hemm ukoll ir-relazzjonijiet f’komunità li, għalkemm mhumiex strettament naturali, jieħdu din il-forma mill-istat tal-ħajja li wieħed ikun qed jgħix; eżempju l-patrijiet u s-sorijiet isejħu lil dawk li jkunu qed jaqsmu ħajjithom magħhom ‘aħwa’.

Il-ħajja ta’ Ġesù hija wkoll mimlija relazzjonijiet. Ġesù, la kien monaku u lanqas eremita. Ħajtu kienet imżewqa b’ħafna relazzjonijiet. Kellu relazzjoni ma’ tal-familja tiegħu. Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann insibu frażi li taħsadna ftit: “Anqas ħutu ma emmnu fih” (Ġw 7, 5). Ġesù kellu wkoll relazzjonijiet ma’ dawk li biex ngħidu hekk saru t-tieni familja tiegħu, ma’ dawk li magħhom kien jitlob u jistrieħ, jiekol: “Kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-Għid magħkom qabel ma nbati” (Lq 22, 15). Kellu relazzjonijiet ma’ nies li sar jaf minħabba xi ċirkustanzi, imma li mbagħad żviluppaw f’dixxipulat. Ma nkunux qed nigdbu jekk ngħidu li Ġesù kellu relazzjonijiet normali; anke jekk mhux imniżżla fid-dettall fil-Vanġeli. Id-diskorsi ta’ Ġesù ma kinux dejjem tagħlim. Ma nkunux inqarrqu bina nfusna jekk nimmaġinaw li Ġesù kellu taħditiet sbieħ ma’ ommu waqt li kienu qed jieklu u kellu diskorsi fraterni ma’ sħabu. Kellu diskorsi personali man-nies li kienu jkellmuh. Il-ħajja ta’ Ġesù kienet waħda umana; mibnija fuq tagħlim, imma anke fuq kliem tal-ħajja ordinarja ta’ kull bniedem.

Li hu żgur li kull relazzjoni li Ġesù għex ingħexet f’ottika ta’ salvazzjoni, ta’ fejqan. Illum, fil-Vanġelu naqraw din id-dimensjoni ta’ fejqan fil-ħajja ta’ Ġesù. Ġesù jfejjaq nies li ma kienx jafhom, kif ukoll ifejjaq nies li, għalkemm ma kinux relazzjonijiet strettament familjari, ħadu din ix-xejra maż-żmien. Nistgħu nimmaġinaw li l-familja ta’ Pietru saret għal Ġesù ‘it-tieni familja’ tiegħu; il-membri ta’ din il-familja saru għalih ‘ta’ ġewwa’.

Li tagħti fejqan ‘lil ta’ ġewwa’ ħafna drabi ssir ħafna iktar diffiċli milli toffri fejqan lil dawk li m’intix marbut magħhom bi ħbiberija profonda jew naturali. Mentri li tgħin lil tal-familja hija xi ħaġa naturali; li twasslilhom il-Vanġelu le. Ma’ ta’ ġewwa spiss ma jkunx hemm imħabba diżinteressata, imma aspettazzjonijiet u rabtiet li jagħmluha diffiċli ħafna li toffrilhom kelma ta’ salvazzjoni. Mhux faċli li tgħallem ’l ommok tbennen, imma kultant id-dixxiplu ta’ Ġesù huwa msejjaħ biex proprju jfejjaq ir-relazzjonijiet, anke fil-familja tiegħu. Kultant ikollu proprju jisfida lil ta’ ġewwa, jaħfer iktar lil ta’ ġewwa. Irid ikun ħieles mill-aspettazzjonijiet l-iktar naturali, u anke minn rabtiet passati. Ħafna drabi jew għax inħossuna obbligati, jew għax tal-familja jafu d-difetti tagħna, jew għax nibżgħu li ser jgħidu, “Dan ħa jgħallem lilna”, jew għax fil-passat inkunu nqasna l-iktar lil ta’ ġewwa, nibqgħu lura milli nwasslu l-fejqan tal-Vanġelu lil qrabatna stess.

Din tista’ tiġri anke ma’ dawk li aħna marbuta magħhom spiritwalment bħal aħwa fil-komunità Nisranija. Tista’ tkun faċli għalina li ngħinuhom f’dak l-ordinarju li jkollhom bżonn, imma ssir diffiċli naqbżu dak li huwa naturali u nidħlu f’dak li huwa evanġeliku.

U hawn fejn naħseb li Ġesù jridna nagħmlu l-qabża. Din il-ħaġa tista’ sseħħ biss jekk ikun hemm proċess ta’ riflessjoni u din ma tiġix mix-xejn. Tiġi biss minn ħajja intima ma’ Alla u ħajja intima ma’ Alla tirrikjedi l-ħin. Ġesù, minkejja li kellu ħajja attiva ħafna, kien isib il-ħin biex jinġabar u jitlob: “L-għada filgħodu kmieni, qabel ma żernaq, qam, ħareġ u mar f’post imwarrab u qagħad hemm jitlob” (Mk 1, 35). Ma nistgħux nippretendu li ser ikollna missjoni li ser tħalli l-frott jekk il-ħin tagħna kollu mimli, jekk m’għandniex ħin għalina nfusna, jekk m’għandniex ħin nirriflettu fuq dak li qed nagħtu u kif qed nagħtuh.

Il-ħin tal-mistrieħ, tas-skiet, tat-talb u tar-riflessjoni huwa wkoll ‘pastorali’ u jgħin fil-bini tas-Saltna t’Alla, ma’ ta’ ġewwa u ma’ ta’ barra.

Mill-ktieb “Ejjew u Strieħu Ftit” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv.

EUSF_Silence

Iskot

Ir-4 Ħadd ta’ matul is-sena (Mk 1, 21-28)

“Iskot, u oħroġ minnu!” (Mk 1, 25) Hekk iwieġbu Ġesù lix-Xitan. Ġesù kien jaf li x-Xitan huwa missier il-gideb u allura ma seta’ joħroġ xejn minnu li għandu x’jaqsam mal-verità. Jibqa’ l-fatt li dak li qal ix-Xitan huwa veru; Ġesù huwa l-Qaddis ta’ Alla. Madanakollu xorta li qal mhux veru għax mhux koerenti mal-aġir ta’ min qed jgħidu. Ix-Xitan jista’ jgħid kemm irid li Ġesù huwa l-Qaddis ta’ Alla, madanakollu dak li jgħid jibqa’ gidba għax ma jaqbilx mal-intenzjoni tiegħu li qed jgħidu. Qed jgħid frażi vera, iva, iżda s-sors huwa ħażin minnu nnifsu.

Spiss lilna wkoll ix-Xitan iġegħelna nemmnu frażijiet li loġikament donnhom veri imma ma jkunux. Ix-Xitan iġegħelna ngħoddu l-gidba tiegħu bħala verità. Dak li jgħid ix-Xitan huwa dejjem frott l-għira u l-biża’ tiegħu, qatt fil-verità u dejjem biex jiġġudikana u jikkundannana. Mentri Ġesù, jurina l-verità tagħna nfusna, anke jekk tkun diffiċli għalina biex naċċettawha, biex jeħlisna. Ix-Xitan jgħidilna l-istess verità biex jiġġudikana u jkissirna.

Jekk jien immur għand it-tabib u jgħidli li għandi kundizzjoni jew marda, jien dik il-verità tista’ ma togħġobnix imma naf li qed jgħidli biex jeħlisni, biex ifejjaqni. Żgur li mhux qed jgħidli biex jiġġudikani, jew biex ikompli jmarradni. Meta darba kont għedt lit-tabib li nibża’ mmur għandu ma jmurx isibli xi ħaġa qalli: “Jekk insiblek naħdmu fuqha!” Ix-Xitan mhux hekk! Jgħidlek xi ħaġa li hija vera imma biex jikkundannak biha; biex inti tibda tistma lilek innifsek skont dik il-biċċa verità imma qatt ma tkun il-verità sħiħa. Alla jitlaq minn presuppost ieħor: “Ara int maħbub, u għax inħobbok nixtieq neħilsek. Fik hemm il-mard, imma jien qabel il-mard qed nara lilek fi stat ta’ fejqan. Ejja naħdmu mela biex dan il-fejqan ikun sħiħ.” Ix-Xitan jitlaq mill-kundanna, Alla mill-kompassjoni!

Proprju għalhekk Ġesù lix-Xitan jgħidlu: “Iskot.” U aħna hekk ukoll irridu ngħidulu: “Iskot.”

· “Iskot” kull darba li jipprova jgħidilna li d-dgħufija tagħna tikkaratterizza dak kollu li aħna.

· “Iskot” kull darba li jgħidilna li għalina ma baqax tama.

· “Iskot” kull darba li jgħidilna li Ġesù ġie biex jeqridna, kull darba li jipprova jikkonvinċina li ħajjitna tixbah iktar lil funeral milli ċelebrazzjoni ta’ ferħ.

· “Iskot” kull darba li jikkonvinċina li nagħtu wisq importanza lill-futur bl-inċertezzi kollha tiegħu.

· “Iskot” kull darba li jċappsilna ma’ wiċċna l-iżbalji u d-dnubiet tagħna.

· “Iskot” kull darba li jġegħelna nemmnu li aħna niswew daqs il-ħidmiet u s-suċċessi tagħna.

· “Iskot” kull darba li jġegħelna nemmnu li aħna niswew daqskemm l-oħrajn jaħsbu li aħna niswew.

Huwa Alla li jista’ jurina l-verità sħiħa dwarna nfusna; ix-Xitan biss dwar atteġġjamenti partikulari. Alla jasal jgħidlek: “Qed tigdeb.” Ix-Xitan jgħidlek: “Int giddieb.” Jiddeskrivi l-personalità tiegħek skont atteġġjamenti tiegħek. Alla huwa iktar profond. Biex tagħqad, ħafna drabi nispiċċaw niġġudikaw lil ħaddieħor skont kif drajna niġġudikaw lilna nfusna. Għalhekk nitolbu ’l Alla l-grazzja li niddixxernu dwar dak li nisimgħu. Jekk hu minn Alla nwieġbu: “Tkellem Mulej, għax il-qaddej tiegħek qed jisma’” (1 Sam 3, 9). Jekk huwa x-Xitan li qed jitkellem, insomma issa suppost nafu x’għandna nwieġbu: “Iskot.”

Mill-ktieb “Ejjew u Strieħu Ftit” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv.

EUSF_PeopleWalking

Mixja tajba

It-3 Ħadd ta’ matul is-sena (Mk 1, 14-20)

Anke din il-ġimgħa, il-Vanġelu donnu jħallina b’ċerti mistoqsijiet mhux imwieġba. L-istess bħall-Ħadd li għadda hemm ħeffa esaġerata kif dawn id-dixxipli (li għalissa għadhom mhux Appostli) iħallu kollox u jmorru wara l-Mulej. 

Is-silta tal-Vanġelu ma tagħtiniex stampa ċara tal-emozzjonijiet li ħassew dawn id-dixxipli u lanqas l-emozzjoni li ħass missier Ġakbu u Ġwanni xħin rahom sejrin. Nimmaġina li ma nkunx qed nesaġera jekk ngħid li kellu tentazzjoni li lil Ġesù jibagħtu jixxejjer. 

Is-silta ma tweġibx lanqas mistoqsijiet dwar il-għala Ġesù jsejjaħ lil dawn u mhux lil oħrajn; għaliex isejjaħ sajjieda, għaliex aċċettaw mill-ewwel.

Madanakollu ejja niffukaw fuq dak li l-Vanġelu jgħidilna, iktar milli fuq dak li l-Vanġelu jħalli barra. Il-Vanġelu, f’silta daqshekk qasira, isemmi ruxxmata ismijiet (Ġwanni l-Battista, Ġesù, Pietru, Indrì, Ġakbu, Ġwanni, Żebedew). Minbarra l-ismijiet il-Vanġelu jsemmi wkoll kif dawn kienu jiġu minn xulxin – relazzjonijiet familjari. Għandna relazzjoni ta’ aħwa u relazzjoni ta’ bejn missier u iben. Tajjeb insemmu wkoll li l-Vanġelu jiffoka fuq l-azzjonijiet ta’ Ġesù li huma prattikament tlieta: Jimxi, Jilmaħ u Jsejjaħ. 

Bil-mod il-mod fil-Vanġelu, nibdew niskopru min huma dawn in-nies li Ġesù sejjaħ u forsi d-domanda tkun: “Imma lil dawn sejjaħ?” Forsi tassew weġbuh mill-ewwel imma ma tantx urew li kienu preparati. Fl-Antik Testment kull meta Alla sejjaħ lil xi ħadd għal xi ħaġa speċjali, kulħadd ġie b’xi skuża; u min għax ma jaf jitkellem (Ġeremija) u min għax ilaqlaq (Mosè) u min għax xufftejh imniġġsa (Isaija). Żakkarija ma jemminx u Marija tistaqsi kif! Dawn, Alla jbierek xejn! Qabdu u ħallew kollox u marru warajh. 

Imma rridu nżommu f’moħħna ħaġa! Ġesù x’kien qed jagħmel meta sejħilhom? Il-Vanġelu jgħidilna: “Kien għaddej”, imbagħad jerġa’ jgħidilna: “Mexa ftit ieħor”. Ġesù kien miexi u lil dawn l-ewwel erba’ dixxipli jsejħilhom biex “jimxu”. Ma jgħidilhomx biex jiġru, u lanqas biex jinbidlu. Isejħilhom biss biex jimxu. 

Aħna ħafna drabi jiġrilna li naħsbu li jekk xi ħadd ġie msejjaħ għal xi ħaġa mela dik il-persuna hija diġà lesta għal kollox. Bħal meta jiġri li xi ħadd ikun imsejjaħ jibda l-ħajja reliġjuża, mela f’moħħna dak ġa huwa patri. Imma Ġesù ma jsejjaħlekx biex tkun lest. Ġesù jsejjaħlek tibda miexi! Li tterraq l-ewwel pass. 

Ġesù huwa ċar ukoll fuq il-fatt li int imsejjaħ timxi warajh, li tterraq it-triq tiegħu; mhux it-triq tiegħek. Fil-ħajja, f’kull tip ta’ ħajja, f’kull vokazzjoni, jekk naħsbu li aħna għandna xi triq li pjanajnieha aħna u ser nixmu dik it-triq eżattament kif ħsibnieha aħna, jarralna bil-kbir. Inti t-triq tista’ tippjanaha, imma biss fil-ħolm u fl-immaġinazzjoni. Li tipprepara t-triq huwa tajjeb; ftit tal-ħsieb irid ikun hemm; imma ma’ xiex ser tiltaqa’ fit-triq mhux f’idejk. Allura l-iktar l-iktar tista’ tipprepara għall-eventwalità ta’ dak li tista’ tiltaqa’ miegħu fit-triq. Li jserrħilna moħħna huwa li mexjin warajh, li kien hu li sejħilna, li darba fuq xatt il-baħar tal-Galilija xi ħadd sejħilna biex nagħmlu l-ewwel pass. 

Imbagħad wara l-ewwel pass x’jiġri? It-tieni, it-tielet u tibda l-mixja! Tibda l-mixja li nkunu dixxipli ta’ Ġesù. Allura l-vokazzjoni tagħna hija waħda ċara ħafna – li nkunu dixxipli. Hawn tibda r-relazzjoni ġdida f’ħajjitna. Mhux relazzjoni ta’ aħwa (Indrì u Pietru), u lanqas relazzjoni ta’ missier u iben umani (Żebedew, Ġakbu u Ġwanni), imma relazzjoni ta’ Mgħallem u Dixxiplu. Hawn nibdew immorru l-iskola ta’ Ġesù u iktar ma nagħmluha miegħu iktar insiru bħalu, insiru nixbhuh. Forsi tgħidu: “Imma dan diskors ta’ tfal.” San Pawl stess jgħidilna: “Fittxu li jkollkom fikom l-istess sentimenti li kienu fi Kristu Ġesù” (Fil 2, 6). U tafu tajjeb li “timxi wara Ġesù” mhix faċli, li titlaq kollox kultant bl-entużjażmu hija iktar faċli, milli li tibqa’ miexi b’fedeltà wara l-Mulej. 

U x’jiġri wara? Issir bħalu! Ġesù meta sejjaħ lil dawn id-dixxipli qalilhom eżatt li huwa ħa jagħmilhom eżatt bħalu. Qalilhom: “Nagħmel minnkom sajjieda tal-bnedmin” (Mk 1, 17) u hu x’kien qed jagħmel dak il-ħin? Kien qed jistad lilhom. 

Mela hawn hi l-vokazzjoni tagħna; li aħna nimxu warajh, u nimxu dejjem, ċerti li ma wasalna qatt. Mhux biss nimxu warajh, imma nterrqu t-toroq tad-dinja, f’xatt il-baħar tal-Galilija, u aħna wkoll insejħu oħrajn li jimxu magħna, mhux warajna, imma magħna, wara Ġesù! 

Mill-ktieb “Ejjew u Strieħu Ftit” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv.

EUSF_TwoMen

Mingħajr Indirizz

It-2 Ħadd ta’ matul is-sena (Ġw 1, 35-42)

Nistqarr magħkom li ma kien xejn faċli nipprepara dan il-ħsieb bħala kumment għall-Vanġelu li qed jiġi preżentat lilna llum. Moħħi weħel ma’ mistoqsija li ftit li xejn ħallietni kwiet. Ħawditni l-prontezza, il-ħeffa kif dawn id-dixxipli marru wara Ġesù. Imxew ftit warajh u għamlu ftit sigħat miegħu (il-Vanġelu jgħidilna li xħin marru warajh kienu għall-ħabta tal-4pm). Kemm setgħu damu miegħu? Imma fuq kollox fil-ħin li għamlu miegħu, x’raw li laqathom daqshekk? Emmnuni nħraqt ftit għall-awtur tar-raba’ Vanġelu li ma jagħtiniex deskrizzjoni ċara ta’ dak li laqathom f’Ġesù, ta’ x’qalilhom! Kollox enigmatiku. Ġwanni, jarah, jagħrfu u jindikah bħala l-Ħaruf t’Alla, imorru warajh, Ġesù bħal donnu jħosshom, iħares lura u jsaqsihom xi jridu. Flok iwieġbu xi jridu, isaqsuh mistoqsija fejn kien joqgħod. Xejn! Lanqas indirizz m’għandu! Jistedinhom biex imorru jaraw. Imorru miegħu u joqogħdu miegħu! Imma x’raw? Ajma dik l-imbierka kurżità! 

Imbagħad qgħadt kwiet, u indunajt li qed naqbad il-Vanġelu minn denbu, pruvajt inneħħi l-ansja li jkolli risposti faċli, u nipprova nsib dak li ma nistax insib. Dan il-Vanġelu għandu ftit kronaka imma huwa wisq iktar profond mill-mistoqsija tiegħi għal x’raw id-dixxipli f’dawk l-ewwel ftit sigħat li għamlu ma’ Ġesù. 

Dan ir-rakkont isib ruħu fil-bidu tar-raba’ Vanġelu. L-awtur jibda b’dak li nsejħulu ‘prologu’ li jinqara fil-quddiesa tal-Milied filgħodu li jibda: “Fil-bidu kien il-Verb, il-verb kien Alla” (Ġw 1, 1). Imbagħad għandna x-xhieda tal-Battista, il-Magħmudija ta’ Ġesù, l-identifikazzjoni tal-Mulej bħala l-Ħaruf ta’ Alla, u wara dan il-bidu tal-vjaġġ tal-ewwel dixxipli. 

L-awtur qed ipoġġi l-pedamenti tan-narrazzjoni tiegħu. Qed jippreżenta l-karattri. 

F’dawn l-ewwel kapitli għandna ideat ċari ħafna. Ġwanni jibda jintefa biex jibda jidher id-Dawl veru. Ġwanni, mhux umli baħnan li jħalli lil Ġesù jisraqlu d-dixxipli, imma tant hu fil-verità li lest jagħmel dak li dejjem kien emmen: “Jeħtieġ jikber Hu u niċkien jien” (Ġw 3, 30). Il-qofol tal-missjoni tiegħu kienet, mhux li jikkapparra dixxipli għalih, imma li jwassalhom għand dak li kien qed ixandar. Forsi nista’ nsaqsi: “Jien inqabbad l-għatx għal Alla? In-nies irridhom warajja jew warajH?” 

Min-naħa l-oħra anke d-dixxipli huma mħarrġa li jixxennqu għall-ġdid li għandu jiġi. Jafu li l-mixja tagħhom wara Ġwanni kellha tieqaf hekk kif ifeġġ Ġesù. Ġwanni kien ħarriġhom biex ikunu tant liberi li jitilquh, u hu tant liberu li jħallihom imorru. Huma preparati biex f’ħajjithom jaċċettaw bidla, u huma mxennqa għaliha din il-bidla. Huma l-pont bejn l-Antik u l-Ġdid Testment u huma qed jinawguraw dan il-bidu ġdid. Insaqsi: “Kemm inħalli l-ġdid ta’ Alla jimlieni bit-tama u ma ningħalaqx f’passat komdu, imma bla ħajja?” 

Dan il-ġdid, mhux neċessarjament ħa jkun ward u żahar. Meta Ġesù jiġi identifikat bħala l-Ħaruf, hija ċara għal dawn id-dixxipli li “Ħaruf” tfisser sagrifiċċju. L-evanġelista, qed jitfagħna mill-ewwel fil-perspettiva tas-sagrifiċċju, ta’ Messija li jagħti ħajtu. Forsi daqshekk kielu ġradijiet imma kellhom jixorbu l-kalċi. Ma ninsewx li l-problemi ma’ Ġesù eskalaw f’qasir żmien. L-inkwiet mill-ewwel beda, u wara dan l-episodju Ġwanni ma jdumx ma jiġi maqtul. Ġa fil-Kapitlu 2 ta’ dan il-Vanġelu Ġesù jidħol it-Tempju u jaqla’ paniku. 

Allura tiġi naturali l-mistoqsija li jpoġġi l-evanġelista fil-bidu tal-Vanġelu tiegħu. Lill-ewwel dixxipli Ġesù qed isaqsihom “Xi tridu?” Niftakar li l-ewwel mistoqsija li għamilli r-rettur fil-bidu tal-mixja saċerdotali tiegħi kienet: “Għalfejn ħabbatt il-bieb tal-kunvent?” Mistoqsija li spiċċajt insaqsiha jien lill-oħrajn, iktar ’il quddiem. Malli jien nersaq lejn Ġesù, irrid insaqsi, “Xi rrid? X’nixtieq? X’qed infittex?” U f’ġieħ kemm hemm, b’kull rispett lejn kull xewqa li għandna f’qalbna, imma ma nersqux lejn Ġesù b’xewqat infantili, qisna qed nitolbu xi ħaġa lil Father Christmas. Xi tridu? Forsi mhux li jkollna sens fil-ħajja! Imma huwa essenzjali li jekk ħa tiddeċiedi li timxi wara Ġesù trid tkun taf xi trid. Anke jekk Ġesù ħa jippurifikalek ix-xewqat tiegħek, għax xi wħud mhu ser iwassluk imkien, jew ħa jdaħħluk ġo ħajt, imma li tagħraf x’hemm f’qalbek jibqa’ l-ikbar pjaċir li qatt tista’ tagħmel lilek innifsek. 

Il-Mulej jistedinhom biex imorru jaraw u hawn hi l-esperjenza. Riedu jaraw fejn jgħammar. U raw. Ir-risposta ma tinstabx f’dawk il-ftit sigħat li qattgħu ma’ Ġesù, imma tinstab fir-rakkont ta’ dan il-Vanġelu. Fis-sigħat li ser tqatta’ taqra l-Vanġelu ta’ Ġesù hemm ir-risposta li dan hu l-Messija. Id-dixxiplu li kien ma’ Indrì ma nafux x’jismu, huwa int, li ma’ Indrì ser tagħmel l-esperjenza tad-dixxiplu. Għadna fl-ewwel 15-il ġurnata tas-sena. Tista’ int ukoll tmur tara fejn jgħammar Ġesù. U kif naqraw fil-bidu tal-Vanġelu, eżattament fl-ewwel għaxar versi. Ġesù huwa fi ħdan il-Missier. Għalhekk din il-mixja ħa twasslek tiltaqa’ mal-Messija, li jpoġġik direttament fi ħdan il-Missier, fejn kollox jagħmel iktar sens. Xi ġmiel ikun kieku fil-bidu ta’ din is-sena terġa’ tibda taqra l-Vanġelu, timxi ma’ Ġesù u tibqa’ ma’ Ġesù u int ukoll tgħid: “Sibna l-Messija.” 

Mill-ktieb “Ejjew u Strieħu Ftit” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv.

EUSF_Epiphany

Ferħ kbir

L-Epifanija tal-Mulej (Mt 2, 1-12)

Qed niċċelebraw l-Epifanija tal-Mulej. Il-kelma Epifanija tfisser wirja! Wirja għax il-Mulej illum juri min hu lil dawn il-Maġi li ġew mil-Lvant. Ħutna l-Ortodossi din il-festa jiċċelebrawha f’jum wieħed; flimkien mal-Milied u l-Magħmudija tal-Mulej. Jagħmlu hekk għax fi tliet festi l-Mulej juri hu min hu. Aħna l-Kattoliċi nifirduhom b’xi ġranet u Ħdud. 

Illum fuq kollox hija stedina għall-ferħ. Qrajna fl-ewwel qari stedina tassew sabiħa “Qum! Ħa jiddi wiċċek! Id-dawl tiegħek wasal! Jiddi fuqek sebħ il-Mulej!” (Is 60, 1) Fil-Vanġelu wkoll għandna frażi tassew sabiħa: “Kif raw il-kewkba mtlew b’ferħ kbir tassew”(Mt 2, 10).

U l-Vanġelu jagħtina kif ser naslu għal dan il-ferħ u liema atteġġjamenti mhux ser jgħinuna niksbu l-ferħ. Ejja nibdew b’dawk l-atteġġjamenti li ma jwassluniex għall-ferħ ħalli nispiċċaw b’togħma tajba. 

Ma tifraħx meta: 

Tibża’ li ser titteħidlek xi ħaġa. Erodi, jgħidulna l-istoriċi Lhud, fosthom Ġużeppi Flavju, kellu ossessjoni manjakali li dejjem kien hemm xi ħadd li ser jipprova jniżżlu mit-tron. Spiċċa li l-ossessjoni wasslitu joqtol tlieta minn uliedu u saħansitra lil waħda min-nisa tiegħu. 

Tkun komdu żżejjed. L-iskribi u s-saċerdoti kienu jafu eżattament fejn kellu jitwieled il-Messija imma ma jmorrux. Lanqas ħaqq kemm studjaw il-Bibbja, imma l-kumdità fil-bibljoteki tagħhom kienet ferm iktar importanti milli jmorru Betlem ifittxu l-Messija. Għall-aħbar li twieled dak li kienu ilhom jistennew, kien imissom għamlu party bil-ferħ. Jista’ jiġri lilna wkoll li komdi bil-ħajja reliġjuża u Nisranija tagħna madanakollu ma rridux inkwiet; ma nagħmlux dak l-extra mile. Nirraġuna, naħdem, ngħin, nitlob, sakemm dan ma jitlobnix nagħmel ftit iktar sforz. 

Ma temminx li l-kelma ta’ Alla hija vera. Jista’ jkun ukoll li dawn l-iskribi u s-saċerdoti kienu verament jafu li l-Bibbja tgħid li l-Messija kellu jitwieled Betlem; imma ma kinux jemmnu fil-fond, fil-Verità li din ħa tiġri verament. Kemm jista’ jiġri li nieħdu gost naqraw siltiet mill-Kelma, ngħiduhom lill-oħrajn, imma ma nemmnux fil-verità li dik il-Kelma qed issir realtà fina.

Min-naħa l-oħra jirnexxilu jifraħ min: 

Kapaċi jaqra s-sinjali taż-żminijiet. Il-Maġi raw sinjal u kienu kapaċi jaqrawh. 

Min kapaċi jitlaq u jfittex. Il-Maġi ma kinux marbuta mal-kumdità ta’ fejn kienu joqogħdu. Kienu lesti jitilqu, iħallu l-ispirazzjoni tmexxihom, jirriskjaw. It-tama li ser isibu għelbet id-diffikultajiet tal-vjaġġ. Ma kejlux, ma kkalkulawx. 

Min kapaċi jadura. L-iskop tal-Maġi kien li jaduraw lil dan is-Sultan li twieled. Jifraħ fil-ħajja min jirnexxilu jadura mhux is-Sultan fuq it-tron tal-glorja imma dak li għadu ma jidhirx li hu Sultan. Tarbija ta’ koppja fqira ma tgħid xejn dwarha nfisha li hi Sultan, imma l-Maġi jadurawha. Jifraħ min kapaċi jinżel għarkupptejh quddiem ispirazzjoni sabiħa li għadha kemm tibda. Quddiem żerriegħa li għadha ma saritx siġra. 

Min kapaċi jagħti. Il-Maġi jippreżentaw ir-rigali tagħhom lill-Messija. Hemm “iktar ferħ f’li tagħti milli f’li tirċievi” (At 20, 35), jgħid San Pawl. Darba jikteb “Alla jħobb lil min jagħti bil-ferħ” (2 Kor 9:7).

Ejjew nitolbu ’l-Mulej biex matul din is-sena dawn l-atteġġjamenti jagħmlu parti mill-atteġġjamenti li ser jagħtuna l-ferħ veru. Dak li ħadd ma jeħodhulna. Nitolbu ’l-Mulej biex tassew idawwalna naqraw is-sinjali taż-żminijiet u nħalluh jispirana dwar dak li jrid minna. Ma nibżgħux nitilqu kumditajiet u sikurezzi foloz biex nagħmlu dak li qed isejħilna għalih. Nitolbuh biex ma nibżgħux nivvjaġġaw u nfittxu; anke jekk niltaqgħu ma’ Erodi li jipprova jħawdilna t-triq. Fuq kollox ma nibżgħux nagħtu ħajjitna.

Mill-ktieb “Ejjew u Strieħu Ftit” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv.