EUSF_HappyFace

Ma Emmnux bil-Ferħ

It-3 Ħadd tal-Għid (Lq 24, 35-38)

Meta xi ħadd ikun f’relazzjoni li tkun qed timlielu ħajtu faċli tinduna. Il-persuna bħal donnha tinbidel. Il-wiċċ ta’ xi ħadd innamrat jitkellem waħdu; l-għajnejn jixegħlu u l-wiċċ bħal donnu jilma bid-dija. Żmien l-Għid li qed niċċelebraw huwa tassew stedina għall-ferħ. Kultant il-ferħ ta’ xi ħadd iqajjem stagħġib fl-oħrajn u kultant xi naqra għira wkoll. Forsi ġieli ġralkom li tiltaqa’ ma’ persuna ferħana u f’moħħok l-ewwel kliem li jgħaddi jkun: “Dan l-għaġeb kollu għalfejn.” Jista’ jkun li tgħir għall-persuna li tkun ferħana u jekk l-għira tkun xi naqra qawwija faċli li konxjament jew inkonxjament tara kif tagħmel biex tniżżel il-persuna minn fuq il-muntanja għar-realtà pragmatika nieqsa mill-ferħ.

Forsi nistgħu nlumu d-dixxipli li ma jaslux jemmnu f’Ġesù imma rridu niftakru li dan jagħmluh imqanqlin mill-ferħ. Toqgħod tajba l-espressjoni: “Iżda billi huma, fil-ferħ tagħhom, kienu għadhom ma ridux jemmnu” (Lq 24, 41). 

Ħafna drabi ninsew li l-ħajja Nisranija minkejja s-salib hija stedina għall-ferħ. Fil-Vanġelu l-istedina għall-ferħ hija kostanti: “Araw, qed inħabbrilkom ferħ kbir” (Lq 2, 10). Hekk insibu miktub fl-ewwel noti tal-Vanġelu ta’ San Luqa. Marija wkoll tgħid li: “kull nisel jibda jsejjaħli hienja” (Lq 2, 48). Eliżabbetta wkoll tesprimi li t-tarbija li kienet qed iġġorr fil-ġuf qabżet bil-ferħ (Lq 2, 43). L-istess Luqa jgħidilna li meta Ġesù laqa’ lura d-dixxipli tiegħu, wara li bagħathom għall-missjoni, tqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu s-Santu (Lq 10, 21). Nimmaġina li meta qrabatu ħarġu biex iżommu lil Ġesù għax ħasbu li tilef moħħu dan għamluh għax Ġesù wera sinjali evidenti ta’ ferħ. Fl-Atti nsibu li proprju kien ferħ għad-dixxipli li jkunu ppersegwitati. Insibu dan il-pass meraviljuż ta’ reżistenza appostolika:

“Sejħu lill-Appostli quddiemhom, u, wara li tawhom is-swat, ordnawlhom li ma jitkellmux fuq l-isem ta’ Ġesù; imbagħad telquhom. Iżda huma ħarġu minn quddiem is-sinedriju ferħana talli ġew meqjusa bħala nies li jistħoqqilhom li jkunu mmaqdra minħabba l-isem ta’ Ġesù. U kuljum, fit-tempju u fi djarhom, kienu jgħallmu u jxandru bla waqfien li Ġesù huwa l-Messija” (Att 5, 41). 

Ġesù nnifsu meta jitkellem fuq il-persekuzzjoni jgħid: “Ifirħu u aqbżu bil-ferħ, għax ħlaskom kbir fi smewwiet” (Mt 5, 11). 

U aħna? Għaliex kultant inħossuna daqshekk ’il bogħod mill-ferħ? Għaliex kultant qisna għamilna biss mill-ħajja Nisranija sejħa għad-dwejjaq u d-delużjoni milli stedina għall-ferħ?

Jista’ jkun għax:

Għadna ma ltqajniex ma’ Ġesù ħaj;

Għadna kkonċentrati wisq fuq il-bżonnijiet tagħna;

Għadna m’aċċettajniex l-umanità tagħna;

Għadna wisq nippretendu li ħaddieħor iferraħna u ftit nagħmlu biex inferrħu lill-oħrajn;

Qed infittxu sostituti għall-ferħ u mhux il-ferħ veru;

Għadna wisq marbuta mal-proġetti tagħna u nsejna l-proġett ta’ Alla;

Għandna wisq x’nagħmlu li mhux kapaċi nsibu mistrieħ fiH;

Nibżgħu ninħelsu minn dak kollu li qed iżommna lsiera; 

Għadna wisq marbuta mal-ħtija tad-dnub tagħna u ninsew li l-Ħniena ta’ Alla hija ferm ikbar mid-dnub tagħna;

Nibżgħu li niġu ppersegwitati minħabba l-isem ta’ Ġesù.

Mhux b’kumbinazzjoni li Papa Franġisku fil-kitbiet tiegħu l-ħin kollu jsejħilna għall-ferħ. It-titli tal-komunikazzjonijiet il-kbar tal-Papa kollha jġorru l-ferħ fihom: Evangelii Gaudium, Amoris Laetizia u dan l-aħħar: Gaudete et exultate. 

Jalla llum ilkoll kemm aħna nindunaw li Alla jridna ferħana.

Mill-ktieb “Ejjew u Strieħu Ftit” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv.

Tags: No tags

Comments are closed.