EUSF_GoodShepherd

Ragħaj jew Mikri

Ir-4 Ħadd tal-Għid (Ġw 10, 11-18)

Hija waħda mill-isbaħ xeni li għandna fil-Vanġelu din! Ir-ragħaj, proprjament mhux it-tajjeb, imma s-sabiħ! Kalos (sabiħ) insibu fil-Vanġelu (mhux agatos – tajjeb). Imma aħna drajna ngħidulu r-Ragħaj it-tajjeb! Allura, jekk naqblu nistgħu nsejħulu biż-żewġ aġġettivi f’daqqa, għax wara kollox hekk hu: Ragħaj sabiħ u tajjeb! 

U x’inhi s-sbuħija ta’ dan ir-ragħaj? Hija li jagħti ħajtu. F’dawn is-7 versi tal-Vanġelu li għadna kemm smajna nsibu ħames darbiet il-frażi: “Jagħti ħajtu jew nagħti ħajti.” Ġesù qed jagħmel paragun bejn ir-ragħaj il-mikri, li jipprova jsalva lil ħajtu, u r-ragħaj is-sabiħ li jagħti ħajtu. Il-mikri huwa r-ragħaj tal-kompromessi; li jagħmel dmiru sakemm ma jinqalax inkwiet, sakemm ma jkunx hemm sitwazzjonijiet tal-biża’, sakemm kollox sejjer sew u miexi fuq ir-rubini. Il-mikri huwa dak li qatt ma jieħu riskji għax kif inhu jinsab tajjeb. 

San Pietru, li fit-Testment il-Ġdid għandu żewġ ittri sbieħ ħafna, jitkellem ukoll fuq ir-ragħajja. Lil Ġesù jsejjaħlu r-Ragħaj il-Kbir! Jgħidilna hekk Pietru; f’silta li hija indirizzata lill-ewwel saċerdoti, dak iż-żmien imsejħa iktar presbiteri: 

“Irgħu l-merħla ta’ Alla fdata f’idejkom. Ħudu ħsiebha, mhux bilfors, imma minn qalbkom, kif irid Alla; mhux għall-qligħ baxx, imma bil-ħeġġa tal-imħabba; mhux bħallikieku taħkmu bil-qawwa fuq dawk li messewkom b’xortikom, imma billi tkunu eżempju tal-merħla. Imbagħad, meta jidher ir-Ragħaj il-Kbir, tiksbu l-kuruna tal-glorja minsuġa minn ward li ma jidbielx” (1 Pt, 5).

Pietru, hu li kellu jitgħallem mingħand Ġesù kif ikun ragħaj, jasal imbagħad jikteb x’inhuma l-kwalitajiet ta’ ragħaj. 

1. Il-merħla mhix tar-ragħaj imma hija fdata f’idejH. Il-merħla hija tar-Ragħaj il-Kbir. Allura din timlieh bir-responsabbiltà li tagħha jrid jagħti kont lir-Ragħaj il-Kbir. Ir-Ragħaj il-Kbir għandu fiduċja fir-Ragħaj iż-Żgħir imma din il-fiduċja trid tissarraf f’kura li r-ragħaj irid ikollu għall-merħla, infatti jgħid: “Ħudu ħsiebha, mhux bilfors, imma bil-qalb.”

2. San Pietru jgħid ukoll li min jieħu ħsieb il-merħla jrid jieħu ħsiebha mħeġġeġ mill-imħabba, u mhux għall-qligħ baxx. X’inhu l-qligħ baxx? Huwa meta r-ragħaj iservi l-merħla biex jieħu xi ħaġa minn fuq daharha. Il-qligħ baxx mhux bilfors flus imma jistgħu jkunu pjaċiri, sodisfazzjon affettiv, attenzjoni żejda, approvazzjoni, xi ħadd li jimxi warajh u jċapċaplu dejjem. Dan huwa wkoll qligħ baxx. Wara kollox, bl-ikbar rispett lejn dawk li għandhom il-professjoni ta’ ragħajja, fil-ħajja normali hekk isir. Ir-ragħaj lin-nagħġa jżoqqha, imantniha, imma biex fl-aħħar joħdilha s-suf, imbagħad joqtolha u jew isajjarha jew ibigħha. Ħeqq! Ir-ragħaj li jpenġilna Ġesù lin-nagħġa iktar jittrattaha ta’ ‘pet’ milli ta’ nagħġa li xi darba għad tispiċċa fil-borma. Ħafna drabi jista’ jkollna din it-tentazzjoni li nservu n-nies biex nieħdu xi ħaġa lura. 

3. San Pietru jitlobna wkoll biex inkunu ta’ eżempju għall-merħla. U kif inkunu ta’ eżempju? Billi nagħmlu l-konverżjoni li minn ragħajja nsiru ħaruf! X’taħwid! U forsi r-Ragħaj il-Kbir mhux hekk għamel? Hu li hu r-ragħaj sar il-ħaruf meħud għall-qatla. Kemm hi sabiħa hux? Imma kemm hi diffiċli! Kemm trid tiġġieled biex tingħata mingħajr tgergir, tħassib, interessi. Imma allura jagħmlilna kuraġġ il-parir li jagħtina l-Awtur tal-Ittra lil-Lhud li nsibu fit-Testment il-Ġdid: “Inżommu għajnejna merfugħa lejn Ġesù, li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna; hu li, flok l-hena li kellu quddiemu, qagħad għas-salib bla xejn ma qies l-għajb tiegħu” (Lh 12, 2). 

Inżommu għajnejna merfugħa lejn Ġesù! Xi ġmiel! Din sabiħa tafux. Hekk biss jista’ jkollna l-kuraġġ inkunu ragħajja ta’ vera! Jekk inħarsu lejn Ġesù, għax Ġesù sabiħ, Kalos għedna fil-bidu. Ġesù huwa ġmiel, anke fuq is-salib, anzi hemm huwa l-ikbar ġmiel għax hemm ta ħajtu għall-merħla. 

Illum, kif tafu, huwa Jum il-Vokazzjonijiet! Aħna llum irridu nitolbu għal iktar ragħajja ferħana! Tgħiduli għaliex mhux qaddisa, imma ferħana!? Għax il-qdusija hija vokazzjoni għall-ferħ. Il-Papa tafux kiteb ktieb sħiħ fuq il-qdusija u semmieh Gaudete et exultate – Ifirħu u thennew! Anke Ġesù, xi jsejħilna? “Henjin.” Mela llum nitolbu biex is-saċerdoti tagħna jkunu saċerdoti u patrijiet ferħana bil-vokazzjoni tagħhom. Darba kien hemm isqof qalilna: “Saċerdoti frustrati ma jagħmlux ġid; la għalihom infushom u lanqas għall-Knisja.” Nitolbu wkoll biex dan il-ferħ li ġġib magħha l-vokazzjoni Nisranija, reliġjuża u saċerdotali, tqanqal oħrajn li jwieġbu għas-sejħa li jagħtu ħajjithom għall-merħla.

Mill-ktieb “Ejjew u Strieħu Ftit” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv.

Tags: No tags

Comments are closed.