EUSF_Enemy

Xkora Għedewwa

L-10 Ħadd ta’ matul is-Sena (Mk 3, 20-35)

Għadna kemm bdejna naqraw il-Kapitlu 3 ta’ San Mark u l-Mulej diġà qed ikollu jħabbat wiċċu ma’ xkora għedewwa. Naqraw “Il-Fariżej ħarġu; minnufih bdew jiftiehmu mal-Erodjani kontra tiegħu kif jeqirduh” (Mk 3, 6). Ir-raġuni kienet li fejjaq raġel b’idu niexfa. Imsieken l-Erodjani u l-Fariżej ippreferew in-nixfa mill-ħajja! Fl-istess kapitlu jduru għalih l-ispirti ħżiena. Għandna wkoll referenza għal Ġuda l-Iskarjota li ’l quddiem kellu jittradih. Naqraw ukoll li mar id-dar u qrabatu stess malli semgħu li kien id-dar ħarġu biex iżommuh għax qalu li tilef moħħu. Il-Kittieba qalu li għandu fih xitan u li bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten li kien qed ikeċċi x-xjaten. X’jonqos iktar? Fariżej, Erodjani, Kittieba, saħansitra familjari! Sewwa jgħid il-Malti: “Meta tiġi iftħilha l-bieb.” 

Imma nsejna l-folla! Il-folla li qiegħda d-dar tiegħu; tinġema’ biex tisma’ l-kelma tiegħu għax imxennqa. Il-folla li tidħol fl-ambjent ta’ familja, fid-dar, fejn jinqasam il-ħobż, il-post tal-intimità. Din il-folla li mistiedna ssir familja. 

Qrabatu jaħsbuh miġnun u ħarġu biex iżommuh, imma Ġesù ma jitkellimx minn qraba f’din is-silta tal-Vanġelu, imma minn ġenituri u aħwa – “Ommi u ħuti.” Il-familja naturali ta’ Ġesù qiegħda barra, ma tistax għalissa tidħol mal-ġemgħa għax Ġesù impenjat li jagħmel minn dik il-ġemgħa familja, li jisimgħu l-kelma t’Alla u jagħmlu r-rieda tiegħu. 

Il-familja naturali ta’ Ġesù hi diġà familja bi dritt; issa qed tinbena familja oħra, imsejħa, miġbura u mdawla bil-kelma tiegħu. 

Fil-Film Jesus of Nazareth ta’ Franco Zeffirelli hemm xena li dejjem tolqotni. Hija xena frott l-immaġinazzjoni jew ir-riflessjoni personali tad-direttur, madanakollu tagħmel punt qawwi dwar ir-relazzjoni ma’ Ġesù. Fix-xena tal-kruċifissjoni, waqt li l-Mulej imdendel mas-salib, tiġi ommu Marija, wieħed mis-suldati jwaqqafha għax ma jafx min hi imma ċ-ċenturjun jaqbeż għaliha u jħalliha tmur taħt is-salib. Marija ta’ Magdala tipprova tidħol ukoll imma ċ-ċenturjun isaqsiha min hi. Hi twieġeb li hi waħda minn tal-familja u dan biex jikkonferma jsaqsi lil Marija u din twieġeb li iva, parti mill-familja. 

Abbli xena ta’ film m’għandhiex il-valur ta’ Vanġelu imma tispjegalna din it-trasformazzjoni li għamel Ġesù li daħħal lil min kellu qalbu miftuħa sabiex isir parti mill-familja tiegħu. Id-dar tista’ tidħol imma tibqa’ għadu; tidħol biex tiġġudika, tinbex, tara kif ser taqbad lil xi ħadd fl-iżball għax ċert mill-verità tiegħek. Imma verità mingħajr imħabba hija gidba, verità li teskludi hija tentazzjoni ta’ suppervja. Il-Fariżej u l-bella kumpanija dan li ma fehmux. Ma fehmux li anke min ma kellux il-verità, skont huma sħiħa, ukoll seta’ jipparteċipa u jkun parti mill-familja ta’ Ġesù. Mhux ta’ b’xejn li Ġesù darba qalilhom li: “Pubblikani u nisa tat-triq jidħlu qabilkom fis-Saltna ta’ Alla” (Mt 21, 32). 

Kemm-il darba aħna wkoll ridna l-ewwel naraw wieħed kif jaħsibha, x’jemmen, kif qed jgħix u mbagħad naraw jistax jidħol magħna jew le. Kemm-il darba smajna li l-Knisja qisha club, jekk taqbel mar-regoli tagħha għandek postok, jekk ma taqbilx mhux postok hemm. F’termini umani tagħmel sens, f’termini ta’ ħniena ta’ Alla għandi dubji serji jekk nistgħux nibqgħu nużaw dan l-argument. 

Jalla aħna wkoll, sew jekk aħna fuq in-naħa tal-Fariżej u l-klikek l-oħra, sew jekk aħna minn qrabatu, sew jekk aħna parti mill-ġemgħa, nissaħħru wara l-kelma ta’ Ġesù u nsiru parti mill-familja tiegħu. Il-bidla jekk hemm bżonn tiġi wara.

Mill-ktieb “Ejjew u Strieħu Ftit” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv.

Tags: No tags

Comments are closed.