EUSF_Confused

Mhux hekk!

It-Trinità Qaddisa (Mt 28, 16-20)

Tajba din, tahom ix-xogħol u telaq u ħalliehom jaqdfu waħidhom. Fil-missjoni li fdalhom f’idejhom spiss kellhom jindunaw u jiskopru kif din il-kelma tiegħu, li hu ser ikun dejjem magħhom, kienet vera. Spiss min ixandar il-Vanġelu jkollu jagħmel l-istess esperjenza. Il-missjoni li fdalhom f’idejhom ma kinitx faċli u, meta tiftakar li kollha jew kważi spiċċaw maqtula, il-ħaġa ma timliekx bil-kuraġġ. 

Allura lil dawn l-imberkin Appostli x’kien li ħalliehom jibqgħu għaddejjin minkejja li kellhom dinja x’jevanġelizzaw u kellhom iseffqu wiċċhom ma’ ħafna taħbit u persekuzzjonijiet? 

Żgur li l-esperjenza tal-Mulej Ġesù fil-ħajja tagħhom kienet waħda qawwija. Huma għexu miegħu u wara li ħafna drabi ma fehmuhx bil-qawwa tal-Ispirtu bdew jindunaw li l-Mulej Ġesù kien preparahom għal kollox. 

L-Appostli, fis-snin li għamlu jterrqu ma’ Ġesù, żgur li tgħallmu li l-Messija kien hu u huma kienu biss dixxipli. Kienu jafu li l-qawwa hi tiegħu u mhux tagħhom għax kull darba li fdaw lilhom infushom u żżattu waqgħu għaċ-ċajt. 

L-Appostli tgħallmu wkoll li ma jintrabtux mal-komunitajiet li huma waqqfu. Ħafna drabi, l-Atti tal-Appostli jurina li kienu jwaqqfu komunitajiet imbagħad jitilqu u jħallu l-komunità timxi. Pawlu, insibuh ħafna drabi jagħti istruzzjonijiet u pariri kemm lil nies individwali kif ukoll komunitajiet sħaħ, imma mingħajr ma kien hemm il-bżonn li hu jkun dejjem u kullimkien. 

Tgħallmu wkoll jaraw lill-Mulej fl-għeġubijiet li hu kien jagħmel permezz tagħhom; fl-Insara ġodda li kienu jitgħammdu, fil-mirakli li kienu jsieħbu l-predikazzjoni tagħhom, fil-qawwa li għandu l-Vanġelu anke fil-mumenti ta’ persekuzzjoni. 

U aħna li għadna hawn?

Anke aħna, f’dinja tant differenti minn dik li għexu l-Appostli, mistiedna jkollna l-istess atteġġjamenti li l-Mulej rawwem fihom. 

Qabelxejn anke aħna mistiedna nagħmlu esperjenza qawwija tal-Mulej Ġesù. Niftakru li l-Mulej ma sejħilniex biss biex nippritkaw imma anke biex noqogħdu miegħu. Kemm-il darba ħdimna għall-Mulej imma lill-Mulej inħossuh seba’ mili ’l bogħod għax ma nsibux ħin xi nqattgħu miegħu? L-Appostli kellhom jitgħallmu li kollox jiddependi fuq Alla u aħna ħafna drabi naħsbu li kollox jiddependi minna. X’ma negħjewx u x’ma nixbgħux! L-Appostli kellhom jitgħallmu li huma ma kinux il-Messija u aħna, għalkemm nistqarruha bil-kliem, bil-fatti nġibu ruħna daqslikieku d-dinja ser insalvawha aħna. 

L-Appostli kellhom isofru l-martirju u din għalihom kienet realtà ċara ħafna. Jekk għamlu hekk mal-Imgħallem l-istess kellhom jagħmlu magħhom ukoll. Għalina mhux dejjem ċara għax aħna ngħixu taħlita ta’ prestiġju li jtina l-ministeru jew aħjar il-pożizzjoni tagħna u kultant ta’ persekuzzjoni wkoll. Għal ħafna sekli l-preparazzjoni li tkun dixxiplu ta’ Ġesù kienet ukoll preparazzjoni għall-martirju. Għalina l-ħaġa mhux dejjem ċara. U allura iktar ma nagħmlu paċi malajr mar-realtà li d-dixxipulat huwa ċaħda u rfigħ tas-salib nibqgħu niddamdmu kull darba li nsibu x-xkiel. 

Jalla l-Mulej itina dawk l-għajnejn tiegħu biex nifhmu li l-ferħ tal-Vanġelu jibqa’ sħiħ anke fil-mumenti ta’ dlam. Jalla l-Mulej itina l-għarfien li l-missjoni fdahielna f’idejna imma tibqa’ tiegħu fiċ-ċertezza li hu dejjem magħna sal-aħħar taż-żmien.

Mill-ktieb “Ejjew u Strieħu Ftit” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv.

Tags: No tags

Comments are closed.