Ja wiċċ ta’ kelb!

Id-19-il Ħadd matul is-Sena (Mt 14, 22-23)

Ftit affarijiet niftakar minn meta kont żgħir imma kien hemm esperjenza li baqgħet ittimbrata f’moħħi u naħseb li ser tibqa’. Issa, emmnuni ma nafx jekk hux għax vera niftakarha jew inkella għax tant irrakkontawhieli u allura pinġejtha f’moħħi. X’hemm isbaħ mis-sinċerità! 

Insomma, il-ġrajja kienet din. Niftakarni tifel żgħir bilqiegħda fuq l-għatba tad-dar niekol biċċa ħobż u f’daqqa waħda tfaċċa kelb jinbaħ f’wiċċi. Kieku nebaħ biss fiha u ma fihiex, imma dan l-imbierek ma kienx kuntent li jsemma leħnu, ried iduq biċċa minn koxxti u gidimni. Meta ’l quddiem kont nerġa’ nirrankkonta, missieri b’daħka fuq wiċċu kien jgħid: ‘Ja wiċċ ta’ kelb.’ Din il-ġrajja ġarrejtha ftit miegħi ħajti kollha, meta kont nkun miexi fi triq u nara kelb kont nibża’ u nġennen ’l ommi biex naqsmu t-triq, hekk ukoll meta kont insuq r-rota kont nibża’ li ġej xi kelb jiġri warajja. Biex tagħqad xi sentejn ilu kont qed insuq, u kelb daħħal wiċċu mill-bieba tal-karozza jinbaħ. Dan biex ma nsemmux xi nħoss waqt it-tberik, meta nċempel xi bieb u eżatt mal-ħoss tal-qanpiena jinstema’ l-inbiħ tal-kelb. Ngħid: ‘Ġejja tagħna.’ Għad nispiċċa fuq xi mejda jew sufan waqt it-tberik! 

Insomma, xi rrid ngħid b’dan. Kull biża’ għandu għeruq, anke jekk aħna ma nkunux konxji tiegħu. Esperjenzi li ġrawli jistgħu jinfluwenzawni, jew inkella jikkundizzjonaw l-aġir tiegħi, saħansitra jipparalizzawni. 

Illum niltaqgħu mad-dixxipli weħidhom f’nofs ta’ baħar jitħabtu mal-mewġ għax ir-riħ kien kontrihom. Kienu weħidhom, għax jekk tiftakru Ġesù kien fuq l-għoljiet, waħdu, jitlob. F’ħin bla waqt rawh ġej lejhom miexi fuq il-baħar u twerwru, għax ħasbuh xi fantażma. Kemm tiġrilna lilna din, li kull ħaġa li ma nafux x’inhi, u li teħodna għal għarrieda naħsbuha xi fantażma. Ħajjitna kapaċi ssir hekk: ħarba mill-fantażmi. Ma nkunux nistgħu nġerrħu l-preżent, jinkwetana l-passat u jwerwirna l-futur u nibżgħu. Hawn il-biża’ mhux biss jinfluwenzana, imma jipparalizzana hekk li qalja nkunu nistgħu nkomplu nimxu. 

Huwa leħen li jserrħilna moħħna: “Agħmlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn.” (Mt 14, 27) Kemm għandna bżonn nisimgħuha din il-frażi f’ħajjitna! Kemm għadna bżonn ta’ xi ħadd li fil-biżgħat reali tagħna jikkalmana, u fil-biżgħat fantażmi tagħna (il-biċċa l-kbira tal-biżgħat huma biss immaġinazzjoni u inkwiet) jgħinna nifhmu li ma hemm xejn minn xiex nibżgħu! 

Pietru ried ikun ċert li dak kien Ġesù u jitolbu biex hu wkoll jitgħallem jimxi fuq l-ilma. Ġesù jikkuntentah, imma Pietru hekk kif jiġi wiċċ imb wiċċ mar-riħ u l-mewġ, jerġa’ jibża’ u jibda nieżel. Ġesù dlonk inewwillu idu u jsalvah. 

Kemm ngħaddu minnha din l-istess esperjenza ta’ Pietru! Nibdew b’entużjażmu u wara ftit nitfgħu l-ħarsa tagħna iktar fuq il-problemi milli fuq is-soluzzjoni u naqtgħu qalbna! Kemm jiġrilna li anke bħala Knisja; dgħajsa f’nofs il-baħar imqalleb, nibżgħu u naqtgħu qalbna! Kemm naraw iktar s-swidija tal-baħar milli l-glorja tal-Mulej, anke fil-Knisja! Ma ninsewx li meta xi ħadd irid iwaqqfek milli tagħmel il-ġid, l-arma li juża hija l-biża’. 

Ejjew nagħmlu paċi mal-biżgħat tagħna. Qabelxejn insejħulhom b’isimhom u sa fejn hu possibbli naraw x’inhuma l-għeruq tagħhom. Ejjew nagħtuhom lil Ġesù u ma nħalluhomx jipparalizzawna għax inkella nispiċċaw li frott il-biża’ nordmu koċċ talenti u kariżmi li l-Mulej tagħna biex nagħmlu mid-dinja u mill-Knisja ambjent iktar sabiħ u ferrieħi.

Mill-ktieb “Fittxu l-ewwel is-Saltna” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv

Jaqdef ’il barra u jibki

It-18-il Ħadd matul is-Sena (Mt 14, 13-21)

Forsi meta naqraw dan il-Vanġelu jista’ jkollna l-impressjoni li Ġesù jagħmel kollox waħdu. Minn mindu konna żgħar l-attenzjoni dejjem tpoġġiet fuq il-fatt li Ġesù għamel il-miraklu tat-tkattir tal-ħobż u l-ħut. Aħna m’aħniex daqshekk prużuntużi li niċħdu dan, madanakollu tajjeb nagħrfu li Ġesù f’din il-missjoni ma kienx waħdu.

Huwa minnu li hu jagħmel il-miraklu, imma l-ikel ma jqassmux hu. Qabel ma kattar il-ħobż, ikkonsulta lil sħabu; il-ħobż u l-ħut ma joħloqhomx mix-xejn. Ġesù kellu bżonn lid-dixxipli tiegħu f’din il-ħidma u għandu bżonn lilna wkoll. Il-ħobż aħna se nqassmuh; il-fdal aħna ser niġbruh. Kif ser nagħmlu dan kollu?

Qabelxejn irid ikollna l-istess għajnejn tal-qalb tiegħu. Irridu nkunu kapaċi naraw u nifhmu l-bżonnijiet ta’ ħutna u npoġġuhom qabel il-bżonnijiet tagħna. Ħafna drabi nispiċċaw inpoġġu l-attenzjoni wisq fuq il-bżonnijiet tagħna u ninsew li ħutna wkoll għandhom il-bżonnijiet tagħhom.

F’dan il-Vanġelu Ġesù huwa fi proċess li jelabora l-firda. Ġwanni l-Battista għadu kif ġie maqtul. Ma niskantawx li f’dan il-mument Ġesù huwa mdejjaq, u propju għalhekk telaq bid-dgħajsa waħdu lejn post imwarrab. Abbli ma riedx jara nies; abbli xtaq ikun waħdu ma’ Alla biex jgħidlu dak li kien għaddej mingħalih. Forsi kien xi ftit imbeżża’ minħabba l-fatt li dak li ġara lil Ġwanni faċilment seta’ jiġri lilu. Minn dejjem impressjonatni din ix-xena ta’ Ġesù, jaqdef ’il barra bid-dgħajsa waħdu, u min jaf forsi minn għajnejh beda ħiereġ xi ftit dmugħ ukoll.  

Imma Ġesù kapaċi jagħraf ukoll li t-tbatija tiegħu, hija wkoll it-tbatija tal-poplu. Fi Ġwanni kienu jaraw profeta. Ġwanni kien jagħtihom sens ta’ sigurtà u issa Ġwanni m’għadux iżjed. Ġie meħud minn magħhom. Ġie maqtul. Il-Mulej Ġesù jagħraf li fin-nuqqas ta’ Ġwanni, kellu jkun hu li issa jkun il-faraġ u t-tama taghom. 

Ġesù f’dal-mument jpoġġi l-bżonnijiet tal-poplu qabel dawk tiegħu. Minn issa jibda jsir Ewkaristija. Minn issa jibda jingħata mingħajr ebda riżerva. 

Ġesù ma jkejjilx kemm ħa tiswielu l-biċċa xogħol. Aħna, wkoll, ġaladarba aħna dixxipli tiegħu, imsejħa nkunu bħalu: ħobż maqsum – Ewkaristija.

Dan mingħajr ma nieqfu nħarsu lejn is-sema kif għamel hu, fil-ħin tat-tkattir tal-ħobż u l-ħut. F’Ġesù  ma nsibux dik l-ansjetà li kollox jiddependi minnu, li mhux se jlaħħaq mal-affarijiet li jrid jagħmel. F’dak il-mument Ġesù kien hemm u għex dak il-mument fil-milja tiegħu. Ma kienx imġennen biex imur xi mkien ieħor. Xħin spiċċa minn dak li kellu jagħmel, reġa’ mar lura għall-ħsieb ta’ qabel, infatti naqraw: “Wara li bagħat lin-nies, tela’ waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. Xħin sar filgħaxija kien għadu hemm fuq, waħdu.” (Mt14, 23) Huwa dan is-sigriet li nsir Ewkaristija. Qabel ningħata rrid nitbierek u nittieħed f’idejn il-Mulej. Jekk le, naħseb li kollox  jiddependi minni, negħja, niffrustra ruħi u nieqaf.

Mill-ktieb “Fittxu l-ewwel is-Saltna” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv

Dik l-imbierka mrewħa

Is-17-il Ħadd matul is-Sena (Mt 13, 44-52)

Naħseb ġieli ġratilkom li tliftu xi ħaġa u mortu l-għassa jew il-knisja u ssaqsu jekk kienx hemm xi ħadd li rritorna xi kartiera, nuċċali, ċwievet, imrewħa – l-aħħar tnejn huma l-iktar li jintilfu u jinstabu fil-knejjes – b’mod partikolari l-iktar famuża l-imbierka mrewħa. Kieku ħadd ma jiġi għalihom nistgħu nagħmlu kollezzjoni tal-imriewaħ u żgur li tirbaħ l-imrewħa ta’ Lourdes!

Milli jidher fi żmien Ġesù ma kinetx il-prassi li jekk issib xi ħaġa ta’ valur teħodha l-għassa jew il-knisja. Milli jidher jekk issib teżor stajt iżżommu għalik. Infatti s-Saltna tas-Smewwiet hija mxebbha ma’ “teżor moħbi f’għalqa, li wieħed raġel isibu u jaħbih, u kollu ferħan imur ibigħ kulma jkollu u jixtri dik l-għalqa.” (Mt 13, 44)

Ma tantx hemm fejn iddur mal-lewża dwar dak li qed jgħid Ġesù. Il-Vanġelu ta’ Ġesù huwa mqabbel ma’ teżor moħbi f’għalqa u ma’ perla prezzjuza. Wieħed meta jsibhom iżommhom għalih, iħarishom biex xejn u ħadd ma jeħodhomlu.

Tajjeb insaqsu jekk aħna sibniehx dan it-teżor. Jekk sibnieh suppost inħossuna bħal dak ir-raġel li sab it-teżor fl-għalqa: “kollu ferħan”. (Mt 13, 44) Jekk sibna l-ġawhra prezzjuża suppost ħdejha ma joqgħod xejn: “Mar biegħ kulma kellu u xtara lilha.” (Mt 13, 45) Tajjeb insaqsi jekk il-Vanġelu huwiex it-teżor tiegħi? Inħossni ferħan li ltqajt ma’ Ġesù? Nemmen li ħadd u xejn ma joqgħod ħdejn dan it-teżor? Kemm-il ġrajjiet li ngħix u l-emozzjonijiet li nħoss nħallihom jiġu mdawla mill-Vanġelu? Ir-risposta hija waħda faċli. Ħafna drabi nsibu li l-Vanġelu ma jtiniex ferħ, u l-ġawhra faċli nbigħuha għal ftit flus.

Kemm jista’ jiġrilna li t-teżor ikun taħt għajnejna imma nibqgħu nagħqdu fl-istess rokna ħamrija? Kemm jiġrilna li npoġġu iktar l-attenzjoni tagħna fuq l-għalqa u ninsew li fiha hemm teżor? Mhux faċli nkunu nbid ġdid f’damiġġjani ġodda. Mhux faċli li mill-ħażna tagħna noħorġu kemm il-ġdid, kif ukoll il-qadim. Kemm neħlu fi tradizzjonijiet li m’għadx għandhom it-togħma tal-Vanġelu, u niġġustifikaw ruħna bl-iskuża li: “dejjem hekk sar”! Kemm noqtlu l-Ispirtu li huwa Spirtu dejjem ħaj u kreattiv!

Dan mhux il-kliem ta’ żagħżugħ idealista, imma ta’ raġel xiħ ta’ 80 sena, il-Papa Franġisku li għoġbu jikteb kitba bit-titlu ta’ Il-Ferħ tal-Vanġelu. F’mument minnhom jikteb hekk:

Bil-ġid tiegħu, hu jista’ dejjem iġeddilna ħajjitna u l-komunità tagħna, u anki jekk ikollha tterraq qalb żminijiet mudlama u dgħufijiet ekkleżjali, il-proposta Nisranija ma tixjieħ qatt. Ġesù Kristu għandu wkoll il-ħila jfarrak l-iskemi medjokri li fihom nippretendu li għandna nagħlquh u l-ħin kollu jissorprendina bil-kreattività divina tiegħu.  Kull darba li nfittxu li nerġgħu lura għall-għajn biex insibu mill-ġdid il-freskezza oriġinali tal-Vanġelu, jitfaċċaw toroq u metodi kreattivi ġodda, xejriet oħra ta’ espressjoni, sinjali iżjed elokwenti, kliem mimli b’tifsira mġedda għad-dinja tal-lum.  Fir-realtà, kull azzjoni awtentika ta’ Evanġelizzazzjoni hi dejjem “ġdida”. (Evangelii Gaudium, 9)

Mill-ktieb “Fittxu l-ewwel is-Saltna” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv

L-Imbierka CCTV

Is-16-il Ħadd matul is-Sena (Mt 13, 24-43)

Kif sirna hux? Dejjem tħossok osservat, tmur fejn tmur! Tista’ tkun fi triq, il-bandli, ħdejn il-baħar, quddiem dar, quddiem garaxx, kullimkien l-istess. Kultant timmaġinak f’xi storja ta’ Sherlock Holmes. Qabel kont tħossok osservat meta tgħaddi minn quddiem xi purtella għax timmaġina li xi ħadd minn warajha kien ikun qed iħares lejk. Kienet l-għaxqa tiegħi jien, meta kont żgħir ngħaddi minn quddiem il-purtella ta’ xi dar u nxejjer quddiem il-purtella, għax kont inkun naf li warajha hemm xi ħadd jittawwal. L-ikbar gost tiegħi kien ikun, li xħin ngħaddi jien u nxejjer, il-blinds jingħalqu f’ħeffa tal-għaġeb. Illum hekk ukoll; tħossok osservat kull fejn tmur. L-imbierka CCTV!

Kieku l-bidwi tal-parabbola kellu CCTV kieku mill-ewwel kien jaqbdu lil dak il-gustuż li żeragħlu s-sikrana qalb il-qamħ billejl waqt li kulħadd kien għaddej bil-mija. Kulma kien ikollu jagħmel il-bidwi kien ikun li jmur jara xi tkun ġibdet is-CCTV.

Forsi ma tkunx idea ħażina li aħna wkoll narmaw CCTV biex naraw jekk hemmx xi ħadd li f’ħajjitna qed jiżra’ s-sikrana. Kultant jiġrilna li għax m’għandniex CCTV nispiċċaw nindunaw tard wisq li xi ħadd ikun żera’ s-sikrana. Il-konsegwenzi jidhru wara, kif jgħidilna l-Vanġelu: “Meta mbagħad il-qamħ nibet u ħareġ is-sbul, tfaċċat ukoll is-sikrana.” (Mt 13, 26). Kemm jiġrilna li nindunaw tard wisq!

Tajjeb li nixegħlu s-CCTV fuq fejn sejra s-soċjetà tagħna, imma ferm aħjar li nixegħlu l-kameras fuq fejn sejra qalbna.

Jekk qed tħossok dejjem irrabjat, ara naqra xi tkun irrekordjat il-kamera ħa tara minn fejn bdew l-affarijiet u tilħaq tirranġa qabel ikun tard wisq.

Jekk qed tħoss li l-komunikazzjoni man-nies li tħobb dejjem sejra għall-agħar, ara naqra xi tkun irrekordjat il-kamera ħa tara minn fejn bdew l-affarijiet u tilħaq tirranġa qabel ikun tard wisq.

Jekk qed tħoss li ċerti esperjenzi li bdew bi ħsieb tajjeb, anzi qaddis, imma issa qed jitbiegħdu mid-dawl, ara naqra xi tkun irrekordjat il-kamera ħa tara minn fejn bdew l-affarijiet u tilħaq tirranġa qabel ikun tard wisq. Ma rridux nserrħu rasna, lanqas fuq l-affarijiet li bdew minn Alla, għax l-għadu ma jaħmilx, u l-iskop tiegħu hu li jisraq dak li hu ta’ Alla u jagħmlu tiegħu. 

Tibżax tixgħelha l-kamera! Titnikkirx! Bilħaqq, il-kamera trid tarmaha f’qalbek. Ġesù stess jgħid li minn hemm joħroġ kollox. 

Tajjeb ukoll li anke jekk l-affarijiet sejrin tajjeb, xorta ixgħelha l-kamera, għax faċli li waqt li tkun rieqed, jiġi l-għadu u jiżra’ s-sikrana qalb il-qamħ.

Jekk l-affarijiet sejrin ħażin ħafna, xorta taqtax qalbek. Il-bidwi ma jneħħix is-sikrana mill-ewwel, għax jibża’ li magħha jqaċċat ukoll il-qamħ. Tgħid għal xiex jagħmel hekk? Għax il-bidwi jittama kontra kull tama, li qabel ikun tard wisq is-sikrana tinbidel f’qamħ. Mela, inħarsu ’l quddiem, is-sikrana f’qalbna, bil-ħniena tal-bidwi, tista’ ssir qamħ.

Mill-ktieb “Fittxu l-ewwel is-Saltna” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv

Fulu ġo vażett ilma

Il-15-il Ħadd matul is-Sena (Mt 13, 1-23)

Niftakar meta konna żgħar fl-iskola primarja, jekk il-memorja tiegħi għadha tajba, kienu jagħtuna nagħmlu esperiment. Kienu jqabbduna niżirgħu fulu ġo vażett ilma. Wara ftit jiem, minn dawn il-ħxejjex kienu jibdew jispuntaw l-għeruq. Xogħolna, ta’ studenti bravi li konna, kien li noqogħdu nosservaw kif jikbru l-għeruq! Bilħaqq il-fulu ried ikun ħdejn xi tieqa ħalli jkun għad-dawl. Ajma x’memorji! 

Ġesù fil-Vanġelu tal-lum ukoll jitkellem dwar l-għeruq. Mhux tal-fulu, imma tal-Kelma li tkun inżergħet fina. Il-Vanġelu llum jistedinna nsaqsu kemm għandna għeruq fina. Kif se nkunu nafu kemm huma profondi l-għeruq tagħna?  Mill-frott li tħalli l-Kelma fina fi żmien il-għawġ.

Aħna minn dawk li malli jinqala’ l-għawġ ninsew malajr il-Kelma li tkun ħeġġitna, li tkun entużjażmatna? Meta nsibu min iħawwadna minħabba l-Kelma, kif inġibu ruħna? Naħarbu? Nibżgħu? Ngħidu li l-Kelma li smajna mhix vera?

Għandna ħafna xi jtellifna minħabba l-Kelma! Ħafna drabi l-istess soċjetà kontemporanja tagħna, post-Kristjana li tgħidilna li l-Kelma li smajna hija biss emozzjoni tal-mument. Hija biss opinjoni li kienet torbot soċjetajiet tal-passat imma m’għandha xi tgħid xejn lid-dinja ta’ żmienna.

Il-Papa Benedittu jista’ jgħinna nirriflettu dwar dan. Fl-intervista li kellu ma’ Peter Sewald li ġiet ppubblikata fil-ktieb Dawl tad-Dinja, jgħid li ħafna mill-filosfi llum iżommu li l-bniedem ma jista’ qatt jasal għall-verità. Il-Papa emeritu jkompli jgħid li jekk dan huwa l-każ, allura l-bniedem ma għandu l-ebda qies li jista’ jimxi fuqu. Ikompli l-Papa: ‘Imbagħad wieħed ikollu joqgħod jara kif b’xi mod jew ieħor ser jirranġa; imbagħad l-opinjoni tal-maġġoranza ssir bl-aħjar mod il-kriterju ewlieni li jgħodd.’

Aħna minn dawk li nemmnu li l-Kelma t’Alla hija verità għal kull żmien jew inkella nimxu mal-kelma tal-maġġoranza? Jekk aħna minn dawk li nżommu mal-kelma tal-maġġoranza, allura nistgħu nserrħu ruħna li l-Kelma ta’ Ġesù mhix ser taqlgħalna inkwiet. Nistgħu komdi komdi nibqgħu ngħixu l-psewdo fidi tagħna.

Jekk min-naħa l-oħra nżommu l-Kelma vera, il-Kelma ta’ Ġesù, ejjew illestu ruħna għall-inkwiet! Ejjew illestu għall-martirju, jekk mhux dak tad-demm il-martirju “edukat” kif qal Papa Franġisku fit-12 t’April tal-2016, meta wara li semma l-martirju tad-demm ta’ ħafna dixxipli ta’ Ġesù li jinqatlu minħabba l-fidi tagħhom f’Ġesù jsemmi martirju ieħor, u martri oħra. Jgħid Papa Franġisku: ‘Dawk li jiġu ppersegwitati b’mod edukat, bl-ingwanti bojod mingħajr demm, imma esklużi u emarġinati, miċħuda lilhom il-libertà anke tal-objezzjoni tal-kuxjenza!’

L-għeruq tal-Kelma jingħaraf mill-frott: mill-frott li bih inżommu l-Kelma, mill-ferħ tal-Vanġelu li jgħammar fina, mill-mod kif inxandru din il-Kelma lis-soċjetà ta’ żmienna.

Aħna mistiedna nxandru l-Kelma, imma spiss jiġrilna li neħlu, u l-Vanġelu nneħħulu t-togħma, ma jibqax melħ li jmellaħ, imma jsir melħ li ma jkun tajjeb għal xejn ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies. Noqogħdu attenti li bin-nuqqas ta’ entużjażmu tagħna nispiċċaw flok nentużjażmaw oħrajn għal Ġesù nispiċċaw nagħmlu mill-fidi tagħna opra neolitika, mużew li jurik biss era li għaddiet, fidi skaduta.

Ejjew infittxu modi ġodda biex nevanġelizzaw. Ejjew ma nispiċċawx b’bażiliċi u knejjes kbar u sbieħ, imma vojta. Ejjew nitħeġġu għal Ġesù u nkomplu l-mixja tagħna warajh. Ejjew ma nispiċċawx infarfru biss il-gandlieri fil-knejjes tagħna, imma ejja ntajru t-trab waqt li b’ferħ interrqu fit-toroq ta’ din il-gżira li isimha sebbħitu l-Kelma t’Alla, u isimha sebbaħ il-Bibbja.

Mill-ktieb “Fittxu l-ewwel is-Saltna” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv

Imħabba mċekkna

L-14-il Ħadd matul is-Sena (Mt 11, 25-30)

Ġesù llum ifaħħar lil dawk li huma ċkejkna għax huma l-iktar li jixbhu lill- qalb ħelwa u umli tiegħu. Huwa l-Mulej innifsu li jgħallimna nkunu ċkejkna. Għalhekk iċ-ċkunija, l-umiltà hija sejħa għal kull dixxiplu li jieħu lill-Imgħallem tiegħu bis-serjetà.

Allura, min hu ċ-ċkejken? Min hu dak li ser jidħol fis-Saltna tas-Smewwiet? Kif tinduna li xi ħadd għandu din il-kwalità Evanġelika? Ippermettuli li nieħu bħala eżempju ta’ din il-virtù Nisranija qaddis li hu msejjaħ kbir, propju għax kien żgħir.

Iċ-ċkejken huwa dak li jaf li jiddependi minn Alla. In-nisrani huwa msejjaħ li jintelaq f’idejn Alla, għax jaf li jiddependi għalkollox minnu. Kemm jiġrilna kultant li naħsbu li aħna nafu l-affarijiet aħjar minn Alla u allura arana ngergru għal kull intopp? Kemm jiġri wkoll kultant li naħsbu li Alla ma jiħux ħsiebna? U allura arana nitfgħu l-fiduċja tagħna fuq l-affarijiet ta’ din l-art biss, u Alla jidħol biss meta jkollna xi problema. Kemm-il darba naħsbu li għax għandna ħafna affarijiet, ħafna flus, sirna qisna allat żgħar? San Franġisk t’Assisi, biex jegħleb din it-tentazzjoni kien dejjem itanbar li l-patrijiet għandhom jgħixu mingħajr ma jintrabtu ma’ xejn.

Iċ-ċkejken huwa dak li jagħraf li hu midneb. L-għarfien li aħna nies fraġli u midinba jgħinna nibqgħu umli. Anke f’dan San Franġisk t’Assisi kien espert. Kien jaf ċar x’kienet id-dgħufija tiegħu u ma jibżax jistqarrha. Kemm-il darba ntefa’ fis-silġ u x-xewk għax bħal kull bniedem ieħor kellu ġibdiet tal-ġisem. Meta kienu jfaħħruh u jgħidulu li kien qaddis kien iwieġeb: “Għadni ma nistax ngħid jekk għadx ikolli t-tfal.” (Spec Per 45) Kemm inkunu ingannati aħna jekk naħsbu li sirna qaddisin! Kemm immorru żmerċ meta naħsbu li aħna lil Ġesù nafuh, u l-oħrajn imsieken ma jafuhx! Aħna l-bravi, l-oħrajn il-midinbin. Qatt ħsibt li meta titlob għall-konverżjoni tal-midinbin, l-ewwel qed titlob għall-konverżjoni tiegħek?

U għalhekk il-bniedem ċkejken huwa dak li ma jiġġudikax. Meta wieħed jiġġudika, awtomatikament ikun qed ipoġġi lilu nnifsu fuq tarġa ogħla. Ikun qed jgħid li hu tajjeb u ħaddieħor ħażin. Kemm huwa diffiċli persuna li tiġġudika. Min jiġġudika normalment ma jkunx għadu għaraf id-dnub tiegħu, li huwa s-suppervja u l-kburija. Min jiġġudika jagħmel il-ħajja ta’ ħutu infern, u normalment għax ikun għadu ma aċċettax id-dnub tiegħu, ma jaċċettax lanqas ta’ ħuh. Tiftakru Ġesù x’jgħid: “Xi trid tħares lejn it-tibna li hemm f’għajn ħuk? Għax ma tarax it-travu li għandek f’għajnek int? Jew kif tmur tgħid lil ħuk: ‘Ħa nneħħilek it-tibna minn għajnek,’ meta inti stess f’għajnek għandek travu? Ja wiċċ b’ieħor! Neħħi l-ewwel it-travu li għandek f’għajnek int, ħalli mbagħad tara sewwa tneħħi t-tibna minn għajn ħuk!” (Mt 7, 3-5) San Franġisk jikteb fir-regola tiegħu li l-patrijiet għandhom jilbsu lbies foqra, imma eżatt wara jikteb: “Lil dawn inwissihom u nħeġġiġhom li ma jmaqdrux u ma jiġġudikawx lin-nies li jilbsu ħwejjeġ fini b’ħafna lwien u li jieħdu ikel tajjeb u xorb delikat, imma kull wieħed għandu jiġġudika u jmaqdar lilu nnifsu.” (Regola Bullata ta’ San Frangisk, 2, 17) Darba waħda wieħed superjur jiktiblu dwar wieħed patri li kien qed jaqlagħlu l-inkwiet. San Franġisk jiktiblu lura. Fi kliemu ma hemm l-ebda ġudizzju. Jgħidlu: “Kemm-il darba int tagħmel dan, nixtieq inkun naf b’hekk jekk inti tħobbx tassew lill-Mulej u lili, qaddej tiegħu u tiegħek, jiġifieri, li m’għandu jkun hemm qatt fid-dinja xi ħadd mill-aħwa li dineb u għamel kemm għamel dnubiet, li wara li jkun ħares ħarsa f’għajnejk, ma jitlaqx minn ħdejk mingħajr il-ħniena tiegħek, jekk ikun jistenna minnek il-ħniena. U jekk hu ma jkunx qed ifittex il-ħniena minnek, hu ħsieb inti stess li tistaqsih iridx il-ħniena. U li kellu jidneb elf darba quddiem għajnejk, ħobbu aktar milli tħobb lili, biex hekk jirnexxilek tiġbdu lejn il-Mulej. Qis li dejjem turi l-ħniena ma’ aħwa bħal dawn.” (Ittra lil Ministru, 9-12) Li tieħu paċenzja b’ħuk għal San Franġisk jiswa iktar milli wieħed imur eremit. 

Il-bniedem ċkejken huwa wkoll dak li kapaċi jaċċetta korrezzjoni. Kemm jiġrilna kultant li ħadd ma jista’ jkellimna. Meta nkunu hekk insiru nies kburin. Il-korrezzjoni, il-kburi jqisha bħala theddida, għax għalih hija forma li tbaxxih.

Iċ-ċkejken huwa dak ukoll li jaf li Alla miegħu dejjem, li jieħu ħsiebu, għalhekk fl-avversità mimli fiduċja. In-nisrani mhux xi superman; huwa wkoll ibati anke jekk jgħix it-traġedji ta’ ħajtu fil-fidi, madanakollu mimli tama li kull storja tispiċċa tajjeb.

Ejjew nitolbu lill-Mulej il-grazzja li nkunu ċkejkna. Ejjew inħossu verament li għax aħna żgħar nistgħu noqogħdu fil-palma tal-id ta’ Alla. Il-bniedem ċkejken huwa dak li jintelaq f’idejh, li jħoss it-tgħanniqa tiegħu, u fuq kollox li jaf li Alla bih ser jagħmel ħwejjeġ kbar.

Mill-ktieb “Fittxu l-ewwel is-Saltna” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv

Kollha naħarbu niġru

It-12-il Ħadd matul is-Sena (Mt 10, 26-33)

Aħna poplu tal-festi! Arana nħejju minn ġimgħat qabel għall-festa. Oj, oj, x’jien ngħid, mhux ġimgħat qabel, xhur qabel jekk mhux mill-għada tax-xalata. F’ħafna festi tal-irħula tagħna niċċelebraw u nfakkru xi qaddis martri li ta ħajtu bl-aqwa mod, billi spiċċa xerred demmu.

Kultant, aħfruli l-makabrità, nimmaġina li jidħol xi ħadd f’xi knisja waqt xi paniġierku tal-festa u jgħajjat: ‘Jekk intom ta’ Ġesù se ntajjar kull m’hawn.’ Kieku serrħu raskom li kulħadd jara kif ser jagħmel biex isalva ġildu, jien l-ewwel wieħed. Nista’ nifhem, tafux, li f’sitwazzjoni bħal dik kulħadd jippanikja u jfittex li jsalva ġidu. Ħadd ma jkun jista’ jakkużana li għax ħrabna l-periklu nqasna milli nistqarru l-fidi tagħna.

Madanakollu jkollna nammettu li dan il-poplu għażiż tagħna bħal donnu dera jiċħad il-fidi b’mod ħafna iktar sottili. Il-poplu Malti, fortunatament qatt ma għex persekuzzjoni reliġjuża ħarxa. Madanakollu, peress li qatt ma ġie sfidat mill-għeruq dwar il-fidi tiegħu, dera wisq jgħix fidi komda; fidi li tinbiegħ bi ftit ċenteżmi. Fidi li tagħmel ħoss bil-murtali u l-marċi, imma tibqa’ siekta għalkollox meta niġu biex nittrattaw il-valuri li jipproponi l-Vanġelu. Fidi li tlibbes il-knejjes imma mhux dejjem tagħmel l-istess sforzi biex tlibbes is-soċjetà bil-valuri ta’ Ġesù. Fidi li ddur ma’ kull riħ ibda minn San Pawl sal-lum. Tiftakru hekk kif ħeles mill-għarqa bdew jgħidu li kien xi ‘alla’, imma mbagħad xħin gidmitu l-lifgħa bdew jgħidu li kien xi qattiel. Fidi li timla kullimkien bi xbihat reliġjużi, imma fil-fond, fil-fond tal-qalb la taf lil Ġesù, u lanqas il-Vanġelu tiegħu. Ħafna drabi dan il-poplu huwa poplu li jrid il-fidi biex ikollu biex jilgħab, bħat-tfal li jfittxu l-ġugarelli, imma mbagħad xħin jixbgħu minn dak il-ġugarell iwarrbuh f’ġenb u jfittxu ġugarell ieħor!

Fil-magħmudija aħna ġejna mmarkati bis-sinjal ta’ Ġesù Kristu. Fil-magħmudija ġejna midluka biż-żejt biex niżolqu lill-ħażen. Fil-magħmudija ġejna midluka biex bħal Kristu nkunu saċerdoti, sabiex inqaddsu l-ambjenti li nkunu fihom; profeti li nisimgħu u nxandru l-kelma t’Alla. Ġejna midluka slaten biex ngħixu l-ħajja ċivili tagħna b’ġustizzja u paċi. Fil-magħmudija ġejna mogħtija d-dawl ta’ Kristu. Ġejna mlibbsa l-libsa l-bajda mistiedna li ninżgħu l-bniedem il-qadim u nilbsu lil Ġesù Kristu.

Imma x’sar minn din il-missjoni li rċevejna fil-magħumudija? Illum Ġesù qed jistedinna nkunu xhieda u biex tkun xhud ħafna drabi trid toħroġ mill-kumdità tiegħek.

Nemmen li jien immarkat bis-sinjal tas-salib? Bejn l-ewwel salib li ġejt immarkat bih fil-magħmudija, u l-aħħar salib li jimmarka t-tebut u l-qabar tiegħi, x’hemm f’ħajti? Naf li l-imħabba mingħajr salib hija l-ikbar gidba. Jien xhud tas-salib ta’ Ġesù? Nimxi warajh meta kollox ħarir, jew inkella nsibu ħdejja anke meta mgħobbi bis-salib?

Ġejt midluk bil-żejt tal-katekumeni biex naħrab lill-ħażin. U jien? Nagħmel kompromessi mal-ħażen? Ġejt mogħti l-missjoni li nkun saċerdot. Il-missjoni tas-saċerdot hija li jqaddes. Jien inqaddes l-ambjenti fejn nkun? Jista’ jkun li ma nidgħix, u allura moħħni mistrieħ li m’iniex nisħet fejn inkun. Imma kif inhu kliemi? Forsi ma nidgħix imma nqassas, nivvinta, nigdeb u allura flok nidgħi b’Alla nkun qed nidgħi bix-xbieha tiegħu. 

Ġejt mogħti l-missjoni li nkun profeta, imma kemm jien kapaċi nuri s-sbuħija ta’ Alla fid-dinja tal-lum?

Ġejt mogħti l-missjoni li nkun sultan, imma kemm inħaddem il-kwalitajiet tiegħi u l-ġid li Alla tani b’reqqa? 

Jiena dawl? Jiena melħ? Jiena belt fuq muntanja? Dik il-libsa l-bajda li rċevejt dakinhar tal-Magħmudija għadha bajda? Meta ntebbagħha nfittex li nerġa’ niksibha bajda bħas silġ?

Il-ħajja nisranija ma tħalli l-ebda rokna mingħajr ma tqaddisha bil-Vanġelu ta’ Ġesù! Ma nibżgħux inkunu xhieda anke meta minn naħa jgħidulna biex noħorġu mis-sagristiji, imma min-naħa l-oħra hekk kif noħorġu niftħu ħalqna jaraw x’jagħmlu biex nerġgħu jitfgħuna lura u jsakkru l-bieb. Il-kliem tal-Imgħallem ċar: “Dak li ngħidilkom f’widnejkom xandruh minn fuq il-bjut.” (Mt 10, 27)

Mill-ktieb “Fittxu l-ewwel is-Saltna” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv