Reġa’ lura fil-kamp

It-28 Ħadd ta’ matul is-Sena (Mt 22, 1-14)

Dan l-aħħar kont qed naqra ktieb fuq il-bżonn li fil-ħajja nħallu spazju biex nagħmlu l-affarijiet li jagħtuna nifs, li jgħinuna noħolmu u li jagħtuna dak iċ-ċans li nieħdu ftit ħsieb tagħna nfusna, biex hekk inkunu nistgħu naqdu u nservu aħjar, inkella jiġri li fi ftit żmien ‘ninħarqu’ u l-frott ta’ xi burnout tajba jkun li la nkunu kapaċi nservu ’l Alla u lanqas lil ħutna l-bnedmin. Il-ktieb jippreżenta storja li mal-ewwel daqqa t’għajn tidher banali. Jippreżenta persunaġġ li sa minn ċkunitu jkollu x-xewqa li jitgħallem idoqq il-kitarra, però, minħabba ħafna impenji jipposponi din ix-xewqa għal età iktar matura; meta jikber jipposponi din ix-xewqa għal età iktar avvanzata, jibqa’ sejjer hekk sa ma jasal fuq dik l-imbierka sodda tal-mewt. Meta jsaqsuh jekk kienx kuntent b’ħajtu jwieġeb: ‘Dejjem xtaqt nitgħallem il-kitarra.’

Żgur li f’ħajjitna lkoll għadna xewqat li s’issa baqgħu fil-kexxun. L-istess ħaġa tista’ tiġrilna ma’ Alla. Iva, jista’ jiġrilna li nibqgħu nipposponu x-xewqa li nkunu ta’ Alla għax bħan-nies tal-parabbola ma nagħtux kas, immorru l-għalqa, immorru għan-negozju, u forsi wkoll lil min jistedinna nagħtu ftit ħin għal Alla nżebilħuh u ‘noqtluh’ minn ħajjitna.

Jiġru mumenti f’ħajjitna li, permezz ta’ ċirkustanzi sbieħ jew koroh, Alla jkun qed iħabbat fuq il-qalb tagħna biex jistedinna mmorru għall-festa tat-tieġ ta’ Ibnu. Jista’ jkun li tiltaqa’ ma’ persuna li turik il-ġmiel li tagħti ftit ħin lil Alla f’ħajtek; abbli tmur funeral u l-kliem tas-saċerdot jew il-kwalitajiet tal-persuna li tkun mietet inisslu fik ix-xewqa li tkun ftit aħjar; li tibda din l-avventura ma’ Alla. Kultant jiġri wkoll li tisma’ kelma, tara tbissima, xi ħadd jistiednek tibda tmur f’xi grupp ta’ formazzjoni u fik titnissel ix-xewqa għal ħajja iktar profonda, imma xħin toħroġ mill-knisja, xħin titlaq il-persuna li tkun tbissmittlek jew stednietek għall-grupp, terġa’ tinqabad fil-ġirja sfrenata tal-ħajja ta’ kuljum, tiltaqa’ mal-istess nies li jġennuk u x-xewqa tintefa minnufih. 

Jista’ jagħti l-każ ukoll li tagħmel l-ewwel pass biex tmur għall-festa tat-tieġ, imma ma timpenjax biex tagħmel it-tieni wieħed li tilbes il-libsa tat-tieġ. Fi żmien Ġesù, min imur għall-festa tat-tieġ, kien jingħata bħal mant li kien ifisser li hu qed jingħaqad mal-mistiedna l-oħra biex jifraħ magħhom. Kien hemm drabi fejn min kien jistieden kien jagħti wkoll lill-mistiedna fwejjaħ, kif ukoll post fejn joqgħod wara li tispiċċa l-festa tat-tieġ. Dan l-imsejken tal-parabbola lanqas jindenja ruħu jilqa’ dak li lilu kien qed jingħatalu b’xejn.

Kemm drabi ġralna l-istess lilna! Forsi jkollna xewqa żgħira li nibdlu l-istil tal-ħajja tagħna imma ma nagħmlux il-pass meħtieġ biex almenu naċċettaw il-grazzji li Alla jkun qed jibgħatilna. Niftakru, li kollox bi grazzja, li aħna ġejna salvati mhux bl-opri imma bi grazzja, imma l-grazzja tasal dejjem sal-bieb ta’ qalbna. Jekk naċċettawhiex jew le, jiddependi minna. Jekk naċċetawha, irridu nkunu lesti li nimxu, naħdmu, inħabirku. Alla tagħna mhux Alla tal-magics! Itik il-grazzja, imma dik il-grazzja titlob impenn, kultant impenn serju ħafna. Anke min ikkonverta f’sekonda, jaf li l-impenn biex iżomm dik il-konverżjoni ma kienx wieħed faċli u ħafna drabi kien jimplika fallimenti u waqgħat. Spiss jiġrilna li ħafna drabi nikkonċentraw fuq kemm ser tiswielna r-relazzjoni tagħna ma’ Alla imma ninsew kemm din ir-relazzjoni ser tibdilna f’persuni isbaħ, ħielsa u ferħana.

Kemm jiġrilna li nkunu komdi fid-dlam tagħna li nafu milli fid-dawl li ma nafux. Viktor Frankl, fil-ktieb tiegħu: Man’s search for meaning jirrakkonta l-esperjenza tiegħu f’kamp ta’ konċentrament fit-tieni gwerra dinjija. Fost affarijiet oħra jirrakkonta li meta ġew meħlusa minn dan il-kamp, kien hemm min li waqt li kien miexi ’l barra mill-bieb tal-kamp lejn il-libertà tant mixtieqa, ma felaħx għad-dawl tax-xemx u reġa’ lura lejn id-dlam tal-kamp. Ħasra, hux! Ara li qatt ma jseħħlu jiġrilna l-istess.

Ejjew ma nikkonċentrawx fuq kemm ser tiswielna li mmorru għall-festa tat-tieġ, imma fuq kemm ser nieħdu gost.

Mill-ktieb “Fittxu l-ewwel is-Saltna” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv

Tags: No tags

Comments are closed.