Konna ser naħbtu

It- 2 Ħadd matul is-Sena [Ġw 1, 29-34]

Meta kont għadni lanqas għalaqt l-għoxrin, f’Malta kienet għamlet eklissi tax-xemx li kienet ser tkun tidher ħafna. It-televixin u r-radju tgħidx kemm kienu damu jxandru biex ħadd ma jħares direttament lejn ix-xemx għax dik setgħet tkun l-aħħar darba li wieħed jara x-xemx. Niftakar, jien u wieħed minn sħabi morna għand xi ħadd tal-welding biex nixtru biċċa ħġieġa simili li jużaw il-welders biex inkunu nistgħu naraw ix-xemx mingħajr ma nitilfu l-vista. Niftakar konna ddubbajna tnejn. Sieħbi kien isuq, jien kont għadni le. Jien kif tlajt fil-karozza, mill-ewwel qabbadt il-ħġieġa ma’ wiċċi biex nara l-imbierka eklissi għax bdejna nibżgħu li se tilħaq tispiċċa u lanqas ħaqq li nkunu xtrajna l-ħġieġ. Sieħbi għamel l-istess, u li kieku mhux għax il-Bambin kien magħna konna nifqgħu lil ta’ quddiemna. Għadni nisma’ l-ħoss tal-brejkijiet u nħoss l-iskoss li kont ħadt! Imma … bluhat ta’ meta tkun iżgħar.

Illum Ġwanni l-Battista hekk jiġrilu fil-Vanġelu: jara x-xemx! Innutaw kemm fil-Vanġelu hemm il-verb ‘ra’, jew xi kelma li toħroġ minnu. Ġwanni ra, u jrid li kulħadd jara. Jgħid hu stess: “Dan rajtu b’għajnejja, u għalhekk xhedt, ‘Dan hu l-Iben ta’ Alla’.” (Ġw 1, 34) 

Ġwanni jgħid li ma kienx jafu lill-Mulej. Nafu li meta tkellem fuqu, mingħajr ma kien għadu rah, penġieh iktar qisu xi terrorista milli ħaruf. Kien il-Mulej stess li ppurifikalu għajnejh, biex hekk fis-safa kollu seta’ jara min kien verament il-Mulej u jagħmel li oħrajn jarawh ukoll. 

Allura, fl-essenza tagħha l-ħajja nisranija hija ħarsa lejn Ġesù. Ħarsa twila, kontemplattiva li nara f’wiċċu il-wiċċ tal-Missier li jħobbni. Hija orjentazzjoni kontinwa. ‘Fuq Ġesù se jissammru l-għajnejn,’ jgħidilna wieħed mill-innijiet li nkantaw fl-adorazzjonijiet tagħna, wisq probabbli ispirat mill-Ittra lil-Lhud meta tgħid: “Inżommu għajnejna merfugħa lejn Ġesù, li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna.” (Ld:12:2) Hija l-istedina ta’ San Ġorġ Preca, li fil-ktieb tiegħu dwar il-kurċifiss bit-titlu Il-Ktieb il-Kbir jikteb: Itfgħu għajnejkom fuq l-Imgħallem Divin tagħkom. 

Biex nikkontemplaw lil Ġesù jrid ikollna ħarsa safja. Issa aħna ħafna drabi is-safa norbtuha biss ma’ ħwejjeġ ta’ natura sesswali. Nafu li ħafna drabi minn ħarsa mhux safja, jinbet ħsieb u minn ħsieb storja.  Għalkemm dan kollu huwa veru,  jekk nidħlu iktar fil-profondità tagħna nfusna nindunaw li fl-aħħar mill-aħħar, aħna ma nibqgħux safja mhux meta nħarsu lejn fejn ma kellniex inħarsu, imma meta l-‘oġġett’ li lejh inħarsu nagħmluh tagħna, meta fil-verità tagħna mhux. Allura jiġri li aħna ħafna drabi ma nkunux safja mhux biss f’dak li għandu x’jaqsam mal-ġisem imma ma ħafna sitwazzjonijiet li nagħmluhom tagħna meta tagħna mhumiex.

Ma jkollix ħarsa safja u ma jirnexxilix nara wiċċ Ġesù u nfiq kull darba li persuna, oġġett jew sitwazzjoni nagħmilha tiegħi, meta tiegħi mhijiex. Nispiċċa rrid immexxi jien; insalva s-sitwazzjoni jien; nippretendi minn nies ta’ madwari li jkunu u jġibu ruħhom eżattament kif nixtieqhom jien. Il-Mulej jippurifikali l-ħarsa kull darba li l-affarijiet ma jkunux eżattament kif qed narahom jien għax hemm nitgħallem li m’għandix kontroll fuq ħafna sitwazzjonijiet ta’ ħajti. Hemm ikolli nħares lejn Ġesù, u fis-sitwazzjonijiet l-iktar iebsa, ħarsti tiltaqa’ ma’ ħarstu. 

Tiftakru meta Pietru ħareġ mill-bitħa tal-qassis il-kbir, eżatt xħin kien għadu kif ċaħad lill-Imgħallem. Il-Mulej ħares lejh. Nimmaġina li ried jgħidlu: ‘Pruvajt issalva is-sitwazzjoni mingħajri, Piet, imma ma rnexxilekx!’ Fil-ħarsa ta’ Ġesù ma kienx hemm kundanna imma ħniena. 

Għalhekk nitolbu l-Mulej jagħtina ħarsa sajfa fuq ġrajjietna, fuq il-passat tagħna, fuq il-preżent u l-futur tagħna. Bil-grazzja tiegħu nistgħu naraw ħajjitna f’lenti differenti, fejn Ġesù jibda jidher fejn qabel ma kienx, u nneħħu darba għal dejjem li Alla tagħna huwa iktar terrorista milli ħaruf. 

Għalhekk: 

Fil-passat tiegħi – ‘Jien wiċċek infittex, Mulej.’

Fid-dnub tiegħi – ‘Jien wiċċek infittex, Mulej.’

F’ħija jew oħti li jdejquni – ‘Jien wiċċek infittex, Mulej.’

Fin-nies li għamluli l-ħsara – ‘Jien wiċċek infittex, Mulej.’

Fl-għedewwa – ‘Jien wiċċek infittex, Mulej.’

Fil-marid li nżur – ‘Jien wiċċek infittex, Mulej.’

Fil-familja tiegħi – ‘Jien wiċċek infittex, Mulej.’

Fil-komunità u l-Knisja – ‘Jien wiċċek infittex, Mulej.’

Fid-deċiżjonijiet li nieħu – ‘Jien wiċċek infittex, Mulej.’

Fil-futur tiegħi – ‘Jien wiċċek infittex, Mulej.’ 

Fil-mard u l-mewt li jżuruni – ‘Jien wiċċek infittex, Mulej.’

Mill-ktieb “Fittxu l-ewwel is-Saltna” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv

Tags: No tags

Comments are closed.